ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2024 | ބުދަ 12:09
މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކެންސަލްކުރުން- ފައިލް ފޮޓޯ
މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކެންސަލްކުރުން- ފައިލް ފޮޓޯ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކެންސަލްކުރުން
މިއަދު މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކެންސަލް، ތަޅުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ 10 މެންބަރުން
 
މަޖިލީހުގައި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭ ވަރަށް ކޯރަމް ހަމަ ވަނީ 22 މެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވުމުން
 
ކޯރަމް ހަމަނުވި ނަމަވެސް ގިނަ މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވި
 
ހެނދުނު 11:00 ހަމައަށް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން ބޭނުންވާ އަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަނުވުމުން ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވަނީ ހެނދުނު 9:00ށެވެ. އެގޮތުން 9:30 އަދި 10:00 ގައި ވެސް ޖަލްސާ ފެށޭތޯ މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ކޯރަމް ހަމަވެފައިނުވެއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ކޯރަމް ހަމަނުވި ނަމަވެސް ގިނަ މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވި ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުގައި ކޯރަމް ހަމަވާ އަދަދަށް މެންބަރުން ތިބެ ތަޅުމުގައި މެންބަރުން ނެތުމުން 11:00 ހަމައަށް ބަލާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 11:00 ގެ ފަހުން ވެސް ކޯރަމް ހަމަވެފައިނުވާތީ އަސްލަމް ވަނީ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވާފައެވެ.

ތަޅުމައަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ 10 މެންބަރުންނެވެ. 19 ވަނަ މަޖިލީހަށް 87 މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރި ނަމަވެސް މިހާރު ތިއްބެވީ 80 މެންބަރުންނެވެ. އަދި މަޖިލީހުގައި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭ ވަރަށް ކޯރަމް ހަމަ ވަނީ 22 މެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވުމުންނެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ކޯރަމް ހަމަވޭތޯ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑަށް ބަލައިލެވިއްޖެ. ކޯރަމް 11 ގެ ފަހުން ވެސް ޖަހައި ފަސް މިނެޓު ވެސް މިހާރު ހަމަވީ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލަން
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހަށް ބަހުސް ކުރުމެވެ.

ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ޖަލްސާ ކެންސަލް ކުރިއިރު, މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދުގެ 33 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުގެ މަސައްކަތް 7 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމެޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެން 19 ވަނަ މަޖިލީހުން އެ އިސްލާހު ފާސްކޮށްދިނުމަށް ރޮޒެއިނާ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް މަޖިލީހުގައި ނުނިމި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ މެންބަރުން ހުވާކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ 28 މެއި 2024 ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިހާރު ހިނގަމުން މިދާ މަޖިލީހުގެ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު ނިމޭނީ 15 މެއި 2024 ގައެވެ. އަދި މިދައުރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 13 މެއި 2024 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ފްރާންސްގެ ރައީސް މެކްރޮން އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސް އުވާލައްވައިފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް