ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 22:29
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންގެ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ އިފްތިތާޙްކުރުން
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންގެ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ އިފްތިތާޙްކުރުން
އޭސީސީ
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ އިފްތިތާޙުކޮށްފި
 
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުތައް އެއްތާކުން ފެންނާނެ ގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސަރވިސް ޗާޓަރ ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި މިހާރުވަނީ ޝާއިޢުކޮށްފައި

ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ، ހިތްހަމަޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވޭ މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންގެ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ ކޮމިޝަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް، އެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުތައް އެއްތާކުން ފެންނާނެ ގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސަރވިސް ޗާޓަރ ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި މިހާރުވަނީ ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައެވެ. ކޮމިޝަނުގެ އަމާޒަކީ ކޮމިޝަނުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ހެދުމެވެ.

އަދި ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ފަސޭހައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް އިންތިޒާމް ކުރުމުވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް