ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 16:04
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕަރސަން ހީނާ ވަލީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕަރސަން ހީނާ ވަލީދު
ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރަށް ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ
'ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ' ގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ނުހިފާނަން: ސަރުކާރު
 
ސުޕަރމެޖޯރިޓީގެ ބޭނުން ހިފާނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި ކަންކަމުގައިކަމަށް ހީނާ ވިދާޅުވި

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން ލިބުނު 'ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ' ބޭނުންކޮށްގެން އެ ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި، އަދި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕަރސަން ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެއްވުމަށާއި، ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕަރސަން ވަނީ މި ސަރުކާރުން 'ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ' ގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ނުހިފާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މި ޤައުމަށް ތަރައްޤީ ގެނައުންކަމުގައި ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަމެޖޯރިޓީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއަށް ލިބިފައި އޮތުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެ ސުޕަމެޖޯރިޓީ އަޅުގަނޑުމެން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި މަޖިލީހުގެ ސުޕަމެޖޯރިޓީ ލިބުނަސް އެ ބޭނުންކުރައްވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި ކަންކަމުގައި އެ އިންނަ ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިންނޭ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕަރސަން ހީނާ ވަލީދު

އީސީން އިއުލާންކުރި ރަސްމީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ޕީއެންސީގެ 66 ކެންޑިޑޭޓުން ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރިއެވެ. އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށް ގޮނޑި ހޯދި ހަތް މެންބަރަކު ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ ޕާޓީގެ 73 އިންތިހާބީ މެންބަރުން އެބަތިއްބެވިއެވެ.

ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ގޮނޑިއެއް، އެމްއެންޕީއަށް ގޮނޑިއެއް، އަދި އެމްޑީއޭއަށް ދެ ގޮނޑި ލިބުނެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ 77 އިންތިހާބީ މެންބަރުން 20 ވަނަ މަޖިލީހުގައި މިހާރުވެސް އެބަތިއްބެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް