ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 17:07
ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޖެންސް ސްޓޯލްޓެންބާގް --- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖާސް
ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޖެންސް ސްޓޯލްޓެންބާގް --- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖާސް
ޗައިނާ - ނޭޓޯގެ ގުޅުން
ޗައިނާއިން ހުޅަނގާއެކު ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ގާއިމުކުރަން ބޭނުންނަމަ ރަޝިއާއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓައިލަންޖެހޭ: ނޭޓޯ
 
އެމެރިކާއިން ވަނީ އެ ދެގައުމަށްވެސް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައި

ޗައިނާއިން ހުޅަނގާއެކު ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ގާއިމުކުރަން ބޭނުންނަމަ ރަޝިއާއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން ޗައިނާއިން ހުއްޓައިލަންޖެހޭ ކަމަށް ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޖެންސް ސްޓޮލްޓެންބާގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސްޓޮލްޓެންބާގް އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. ހުޅަނގުގެ އަސްކަރީ އިއްތިހާދުގެ ވެރިޔާގެ މަގާމުވެސް އަދާކުރައްވާ ސްޓޮލްޓެންބާގް ވިދާޅުވީ ސެމީކޮންޑަކްޓާ ފަދަ މަތީ ފެންވަރުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ފޯރުކޮށްދީގެން ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމައަށް ޗައިނާއިން އެހީ ދޭތީ އެ ހަނގުރާމައިގެ މަސައްކަތަށް ބެއިޖިންގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ.

"މިދިޔަ އަހަރު ރަޝިޔާއިން މިސައިލް، ޓޭންކް އަދި މަތިންދާބޯޓު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ މައިކްރޯ އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ 90 އިންސައްތަ އެތެރެކުރީ ޗައިނާއިން،"
ސްޓޮލްޓެންބާގް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނާއިން ހުޅަނގާއެކު ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް، ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށް ފަހު ޔޫރަޕްގައި ހިނގާ އެންމެ ބޮޑު ހަތިޔާރު އެޅި ހަނގުރާމައަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުންވެސް ދަނީ ޗައިނާއިން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެފަދަ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭހާ ހިނދަކު ގުޅުން ރަނގަޅު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ސްޓޮލްޓެންބާގް އިންޒާރުދެއްވިއެވެ.

މިފަހުން ޗައިނާއިން ވަނީ ރަޝިއާއާއެކު އަސްކަރީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ފުޅާކޮށްފައެވެ. އެމެރިކާއިން ވަނީ އެ ދެގައުމަށްވެސް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައެވެ.

ޗައިނާއާއި ރަޝިޔާއާއި ދެމެދު މިދިޔަ އަހަރު ކުރި ވިޔަފާރި ވަނީ ރެކޯޑު މިންވަރަކަށް އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު 240.1 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއިރު އެއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 26.3 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

ޗައިނާ އާއި ރަޝިއާގެ ޒަމާނީ ގުޅުމުގެ އަސްލަކީ 20 ވަނަ ގަރުނުގެ ކުރީކޮޅު ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި އުފެދުނު ކޮމިއުނިސްޓް އިންގިލާބުތަކެވެ. މާކްސިސްޓިކް-ލެނިނިސްޓް ފިކުރުގެ ސަބަބުން އެންމެ ފުރަތަމަ 1960 ގެ އަހަރުތަކުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދުނު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއި ބޯޑަރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ދެ ގައުމު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބައިބައިވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފިނި ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް އައީ 1980 ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅު، އެމެރިކާގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ބާރު ތައް ބެލެންސް ކުރަން ދެ ގައުމުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

އޭގެ ފަހުން ބެއިޖިން އާއި މޮސްކޯއިން ވަނީ މަޑުމަޑުން އިގްތިސާދީ އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް ގުޅުންތައް އަލުން ބިނާކޮށް، ހިއްސާވާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުތަކުގެ މައްޗަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، ހުޅަނގުގެ ލިބަރަލް ޑިމޮކްރަސީއާ ދެކޮޅު ހެދުމާއި، އެމެރިކާގެ ނުފޫޒު ކަނޑުވާލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު، އަސްކަރީ އެއްބާރުލުން ފުޅާވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ޖޮއިންޓް މިލިޓަރީ އެކްސަސައިޒްތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ހުޅަނގުގެ ވަރުގަދަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާ ޗައިނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައި ވަނިކޮށް، 2022 ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް އަރައިގަތުން ވެގެން ދިޔައީ ރަޝިއާއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ޗައިނާގެ އަޅައިލުން ބޭނުންވި ކަމަކަށެވެ. ބައެއް "ޕްރެގްމެޓިކް" ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއެކުވެސް، ދެބާރުން ވަނީ އެމެރިކާއަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހަރުކަށި އިއްތިހާދެއް އުފައްދައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ޔޫކްރެއިންގެ އިސްތިގްލާލަށް ގިނަ ގައުމުތަކުން ތާއީދު ކުރަމުން، ހަނގުރާމައިގެ ޒިންމާ ރަޝިއާ އިން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގޮވާލަމުން ސުލްހައިގެ ސަމިޓް ނިންމާލައިފި
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ޕުޓިންގެ ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތް ހާމަކޮށްފި
ރަޝިއާގެ ފްރީޒް ކޮށްފައިވާ އެސެޓްތަކުން 50 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ޔޫކްރެއިނަށް ދެނީ، ޕުޓިން ވިދާޅުވީ އެއީ ވައްކަން ކަމުގައި
މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނު މީހުންނާއި، ޗައިނާ ވައިޓާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ފެންނަން ނެތް - ފުލުހުން
ރަޝިއާގެ ހަމަލާ އެއްގައި ޔޫކްރެއިނުން 8 މީހުން މަރުވެ 21 މީހުން ޒަޚަމް ވެއްޖެ
ރަޝިއާގެ މިސައިލް ލޯންޗް ކުރާ ތަންތަނަށް ޔޫކްރެއިނުން ހަމަލާ ދީފި
ގާޒާގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް އެމެރިކާ އިން ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާސްކޮށްފި