ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 19:17
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ދަރިވަރުންތަކެއް
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ދަރިވަރުންތަކެއް
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން ހުސްކުރުން
އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ 5 އަހަރު އޮއްވާ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން ހުސްކުރަން އަންގައިފި
 
ތަން ހުސްކުރަން ކުއްލި ގޮތަކަށް އެންގީ އައިޖީއެމްއެޗްއަށް އެނދު އިތުރުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ
 
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން އަދި 5 އަހަރު އެބައޮތް

އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ 5 އަހަރު އޮއްވާ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން ހުސްކުރަން އަންގައިފިއެވެ.

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިންގަމުން އަންނަ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން ކުއްލިގޮތަކަށް ހުސްކުރަން އައިޖީއެމްއެޗްއިން އަންގާފައިވަނީ ކުރިން ދުވަހަކުއެވެ. ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ބޭނުމަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 2 ފަންގިފިލައެއް އަންނަނީ ބޭނުންކުރަމުންނެވެ.

އެތަނުގައި މިހާރުވެސް 200ށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން އަންނަނީ ކިޔަވަމުންނެވެ. އަދި ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން ބައެއްފަހަރު އަންނަނީ ލޮބީތަކުގައި ވެސް ކިޔަވަދެމުންނެވެ. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 8 އަދި 14 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ލެބްތަކާ އެކު ހުންނަ 8 ކިލާސްރޫމް ހުރެއެވެ. މިތަން ބޭނުންކުރަނީ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ އައު އިމާރާތް އަޅާ ނިމެންދެންނެވެ. އަދި އެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ވެސް ނުފެށެއެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓުގައި ވާގޮތުން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ މި ދެ ފަންގިފިލާގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވާން އަދި 5 އަހަރު އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލި ގޮތަކަށް އެތަން ހުސްކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގައި މިވަގުތު ޖުމްލަ 7 ބެޗް ކިޔަވަމުން އަންނައިރު، މީގެން ފުރަތަމަ ބެޗް ދަސްވެނިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މި 7 ބެޗުގެ ތެރެއިން ކޯހުގެ 3 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަކީ މި ކޯސް އެކުލެވާލެވިފައިވާ ގޮތުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ބައި ފުރިހަމަ ކުރަމުން، ކިލާސްތަކަށްވެސް ހާޒިރުވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ވެފައި، ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ތެރެއިން ދުވާލާ ރޭގަނޑުގެ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް، ދަރިވަރުން ހަސްފަތާލުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭއިރު، ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަރިވަރުންނަށް މަޑުކޮށްލެވޭނެ ޖާގައެއް ނުވަތަ ކެއުން ބުއިމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތުމަކީ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން މިކަމުގައި ނުހަނު ކަންބޮޑުވުން އޮތްކަމެކެވެ.

ނަމަވެސް އައިޖީއެމްއެޗްއަށް އެނދު އިތުރުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ އެތަން ހުސްކުރުމަށް އަންގާފައިވާއިރު، މިކަމާއި ގުޅިގެން ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މެޑިކަލް ސްކޫލު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ޤާއިމުކުރީ ވަގުތީގޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ފަސޭހަކުރުމަށް އިތުުރު ޖާގަ ބޭނުންވާތީވެ، މެޑިކަލް ސްކޫލުގެ ވަސީލަތްތައް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިކެމްޕަސްއަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ ފައިދާ ބޮޑުވާނެކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ގެނެެވޭ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މެޑިކަލް ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށާއި ޕްރެކްޓިކަލް ލެބުތަކުންދެވޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތަކަށް ބުރޫނާރާނޭގޮތަށް އެ އިންތިޒާމް މި ޔުނިވަރސިޓީގައި ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުން ކަމަށް ޔުނިވަރސިޓީން ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން، ދަރިވަރުންނަށް ހޮސްޕިޓަލުން ލިބިދޭންޖެހޭ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާތަށް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިަޓަލުން ފޯރޮކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވެސް ޔުނިވަރސިޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރުވެސް ޖާގައިގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާ އެމްއެންޔޫ ސެންޓްރަލްގައި އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކާއި މެދު ދަރިވަރުން އަންނަނީ ސުވާލު އުފައްދާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް