ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 14:10
އިންޑިއާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ ޗީފް ޑރ ޝަހާބުއްދީން ޔައުޤޫބް ގުރައިޝީ
އިންޑިއާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ ޗީފް ޑރ ޝަހާބުއްދީން ޔައުޤޫބް ގުރައިޝީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލިސް 2024
ޤައިދީންނަށް ވޯޓު ލެވޭތީ އިންޑިއާގެ އީސީގެ ކުރީގެ ޗީފްގެ ތައުރީފް، ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިންވެސް އެކަން ފަށަންޖެހޭކަމަށް
 
ޖަލުތަކުގައި ވޯޓު ލުމުގެ ކަންކަން ރޭވިފައިވާ ގޮތަށްވެސް އޭނާ އަލިއަޅުވާލެއްވި
 
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އިންތިޚާބުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމުތައްވެސް ފުރިހަމަ

ރާއްޖޭގައި ޖަލު ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވޯޓު ލެވޭތީ އިންޑިއާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ ޗީފް ޑރ ޝަހާބުއްދީން ޔައުޤޫބް ގުރައިޝީ އެކަމަށް ތައުރީފް ކުރައްވައިފިއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވް ކުރައްވަން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިންޑިއާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ ޗީފް ރާއްޖެޓީވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، ޖުމުލަކޮށް ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބު ދިޔައީ ނުހަނު އޮމާންކަމާއެކު ކަމަށެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލުންނަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ތައުރީފް ކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އިންތިޚާބުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމުތައްވެސް ފުރިހަމަކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވް ކުރައްވަން ވަޑައިގެންނެވި ބޭރުގެ އެހެން ފަރާތްތަކުންވެސް އެކަންކަން ފާހަގަކުރި ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޖަލުތަކުގައި ވޯޓު ލުމުގެ ކަންކަން ރޭވިފައިވާ ގޮތަށްވެސް އޭނާ އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އިންޑިއާއާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ޖަލު ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވޯޓު ލެވޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، މިއީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ނަމޫނާއަކަށް ބަލައިގެން ދަސްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގައި ޖަލުބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވާދަ ކުރެވޭއިރު، އެމީހުންނަށް ވޯޓު ނުލެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތްކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދޭހެން ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންނަށްވެސް އެ ޙައްޤު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް