ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 19:26
މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ކެމްޕެއިން  ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން
މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ކެމްޕެއިން ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު
21 ވަނަ ދުވަހުލާ ވޯޓަކީ ދިވެހިންގެ ހައްގުތައް ދަމަހައްޓާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނެ ވޯޓެއް - ފައްޔާޒް
 
މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ކެމްޕެއިން ހިނގާލުމުގައި ތަފާތު މެސެޖުތަކާއި އެކު ފުަޅަނދުތައް ވަނީ ދުއްވާފަ

21 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ލާ ވޯޓަކީ ދިވެހިންގެ ހައްގުތައް ދަމަހައްޓާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނެ ވޯޓެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވި އެމްޑީޕީގެ މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް ކެމްޕެއިން ހިނގާލުމުގައެވެ. ފައްޔާޒް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން ވެސް މި ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ސިލްސިލާ ފެނިގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ފައްޔާޒް ވަނީ މި ސަރުކާރުން އާއްމުންނަށް ބިރުދައްކަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން ވިސްނޭ ކަމަށާއި އަނިޔާވެރިކަަމަށް ދިވެހިން ނޫނެކޭ ބުނާނެ ކަަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރާއި އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދީފި ނަމަ އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ދިވެހިން ހޯދި ހައްގުތައް ގެއްލޭނެ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެމްޑީޕީ އަށް ރަނގަޅު މެޖޯރިޓީ އެއް ދިނުމަށް އޭނާ ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ކެމްޕެއިން ހިނގާލުމުގައި ތަފާތު މެސެޖުތަކާއި އެކު ފުަޅަނދުތައް ވަނީ ދުއްވާފައެވެ. އެއީ ސަރުކާރުން އޮޅުވާލާފައިވާ ކަންކަމާއި، ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވުން ފަދަ ކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް ޚިޔާލު ފާޅުކޮށް ލިޔެފައިވާ މެސެޖުތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
މިއީ އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ ވަގުތުކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ފައްޔާޒު
ހަންކެޑެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސްކުރާ ބޭންކާއެކު އެމްއެފްސީން ވަނީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި - ފައްޔާޒް
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑާލާފައި: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ހަންކެޑެ މަޝްރޫޢު އަށް ފައިސާ ހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަށް ފައްޔާޒް ރައްދު ދެއްވައިފި
މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ދޮގާއި މަކަރުގެ ތެރެއިން ބާރުވެރިކަން ހޯދައިގެން ރައްޔިތުން ބިކަ ކުރަން: ފައްޔާޒު
ކޮއްކޯފުޅު މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށް އެއަރޕޯޓް ބަދަލުކުރުމަކީ އިންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެންސް ގެއްލުވާލުން - ފައްޔާޒު