ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 13:04
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
މިހާރު
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ލޯންޑަރކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުވެސް ބައްސާމަށް ކުރެވޭ، އެ މައްސަލަ އޮތީ އޭސީސީގައި: ޕީޖީ އޮފީސް
 
އެފްއޭއެމްގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު އަދިވެސް ނުނިމޭ

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް ޢަދީލް ޖަލީލަކީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ލޯންޑަރ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުވެސް އޮތް މީހެއްކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެެނެރަލް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން އެހެން ބުނެފައިވަނީ ޕީޖީ އޮފީހުގެ ނިއުސްލެޓަރ އުންސުރުގެ 6 ވަނަ އަދަދުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިއުމެއްގައެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ، އެފްއޭއެމްގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު އަދިވެސް ނުނިމޭ ކަމަށާއި، ތަޙުޤީޤު ނިމޭ ވަރަކުން ދަޢުވާތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައިގައި މިހާރު ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ދިޔަ ހިސާބުން 2 ދަޢުވާއެއް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ބައްސާމް ޢަދީލް ޖަލީލަކީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ލޯންޑަރކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުވެސް އޮތް މީހެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ، އެ މައްސަލަވެސް އޮތީ އޭސީސީ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް