ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 14:22
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހް އާރުޓީއެލް ފެރީގައި ދަތުރުފުޅުކުރައްވަނީ
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހް އާރުޓީއެލް ފެރީގައި ދަތުރުފުޅުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް
އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ލިބުނު ނަމަ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތުން މުޅި ރާއްޖެ ގުޅުވާލެވޭނެ: ރައީސް ސޯލިހު
 
އާބާދީ ބޮޑެތި ރަށްތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރަންޖެހޭ
 
ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ދަތުރުފަތުރު ނިޒާމު ވަރަށް މުހިންމު

މިފަސް އަހަރު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަށް ވެރިކަން ލިބުނު ނަމަ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތުން މުޅި ރާއްޖެ ގުޅުވާލެވޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ތިމަރަފުށީގައި ބޭއްވި މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ޖަލްސާގައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ތަރައްގީ ވެގެންދާނީ މުޅި ރާއްޖެ އެކުއެކީގައި ތަރައްގީ ކުރެވިގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އެގޮތަށް ކަމަށާއި، އާބާދީ ބޮޑެތި ރަށްތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރެއްވި ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ދަތުރުފަތުރު ނިޒާމު ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ. މުޅި ރާއްޖެ ގުޅާލުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން ކާމިޔާބު ގިނަ މަސައްކަތެއް ކުރެވުނު ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިފަސް އަހަރު ވެރިކަން ލިބުނު ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މުޅި ރާއްޖެ އާރްޓީއެލް ޚިދުމަތުން ގުޅުވާލެވުނީސް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ ތަރައްގީވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުންދާ ވާހަކައަކީ މުޅި ރާއްޖެ ތަރައްގީކޮށްގެންނޭ. އާބާދީ ބޮޑެތި ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރަމުން އައީ އެގޮތަށް. އޭގެ ތެރޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ފޯކަސްކޮށްގެން އުޅުނު އަނެއްކަމަކީ މުޅި ރަށްތައް އާރްޓީއެލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ގުޅާލުން. ބާރު ސްޕީޑް ހަލުހި ސްޕީޑްގައި ދަތުރުކުރާ ލޯންޗު ފަހަރު ބޭނުންކޮށްގެން. އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަމުގައި ތިބި ނަމަ ކަންދިމާކުރި ގޮތުން މިފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫން މިތިބީއެއް. ތިބި ނަމަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ޖޫން މަސް އަންނަންވާއިރަށް 2024 ޖޫން މަސް އަންނަންވާއިރަށް ޖޫން މަސް އަންނައިރުގައި މުޅި ރާއްޖެ އޮތީހީ އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތުން ލޯންޗު ފަހަރުން ގުޅާ ނިމިފައި. މިކަމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލޯންޗެއް ބަނުމަށްޓަކައި ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށް ގިނަ ލޯންޗުތައް މިހާރު ހުރީ ބަދެ ނިމިފައި. ނަމަވެސް އެ ޚިދުމަތް ވެސް ނުފައްޓާ ހިފަހައްޓައިގެން އެހުންނަވަނީ.
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް ނުފަށައި، ހިފަހައްޓަމުންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޭނުންވަނީ އާދޭސް ކުރުވައި، އަޅުވެތިކުރުވުމަށް ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެ، ރައްޔިތުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ބަސްބުނާ އަޑު އަހަން ސަރުކާރުން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް