ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 12:48
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އެމްޑީޕީ
ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާ ދިނުން
ޓެކްސް ފައިސާ ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ނިންމެވިއިރު، އެއީ މިހާރު ވެސް ދެމުންދާ ފައިސާއެއް: ރައީސް ސާލިހު
 
މިކަމުގައި ވެސް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން
 
ޓެކްސް ފައިސާ ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމުން ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެވޭނެ

ދައުލަތަށް ލިބޭ ޓެކްސް ފައިސާއިން ބައެއް، ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމެވިކަމަށް އިއުލާން ކުރެއްވިއިރު އެއީ މިހާރު ވެސް ދެމުންދާ ފައިސާއެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

ރައީސް ސާލިހު މިހެން ވިދާޅުވީ ރައީސް މުއިއްޒު ފ.ފީއަލި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، ކައުންސިލްތަކުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ދައުލަތަށް ލިބޭ ޓެކްސް ފައިސާއިން ވަކި އިންސައްތައެއް ކައުންސިލްތަކަށް ޖަމާކޮށްކުރުމަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ޓެކްސް ފައިސާއިން ބައެއް ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމުން ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ތިމަރަފުށީގައި ބޭއްވި މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ޖަލްސާގައި ރައީސް ސާލިހު ވަނީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ މިވާހަކަފުޅުތަކަށް ރައްދު ދެއްވާފައެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަކީ މިސަރުކާރުން ކުރާ އައު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަން އުޅޭ ކަމަށާއި، މިކަމުގައި ވެސް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ދައުލަތަށް ލިބޭ ޓެކްސް ފައިސާއިން ބައެއް ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ނިންމީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށެވެ.

އިއްޔެ ކަންނެންގެ ވިދާޅުވި ތިމަންނަ އަލަށް ނިންމައިފީމޭ ރިސޯޓު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މިލިބޭ ޓީޖީއެސްޓީން މިލިބޭ ފައިސާ ބައެއް ކައުންސިލްތަކަށް ދޭން. ބަލަ މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތުގައި ކައުންސިލްތަކަށްދޭ ފައިސާގައި މިއޮންނަނީ މުޅި ބަޖެޓުގެ އެއް ޕަސެންޓް އެ ބާސްކެޓަށް ލާ ގޮތަށް. އޭގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ރެންޓް ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ 40 ޕަސެންޓް އެއަށްލާފައި. ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ޓެކްސްއެއް ހިމެނޭނެ. އެކަން ވެސް އޮޅުވާލައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންނަށް އައު ކަމެއް ކުރާގޮތް ދައްކަން ވެގެން އެ ދޮގު ވެސް ހަދައިފި
ކުރީގެ އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ވަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ތައާރަފްކޮށް، ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުވެރިކަން ދީފައިވެއެވެ. ރަށްތައް ތަރައްގީ ކުރުމާއި، ވިޔަފާރި ހިންގުމާއި، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގިނަ ގޮތްތައް ކައުންސިލްތަކަށް ހުޅުވާލަދީފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވަރކްސް އުފައްދައި، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުޑާލައި، ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ހިފެހެއްޓުމަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ތުހުމަތުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް