ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 18:12
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އެމްޑީޕީ
ބިރުދައްކާ މައްސަލަ
މިސަރުކާރުން ކުރާ ކަމަކީ ކުޑަ ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ބިރު ދެއްކުން: ޝާހިދު
 
އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ދައްކަމުން

މިސަރުކާރުން ކުރާ ކަމަކީ ކުޑަ ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ބިރު ދެއްކުން ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، (އެމްޑީޕީ)ގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ލ.ގަމުގައި ބޭއްވި މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ޖަލްސާގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން ކުޑަ ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ބެލުމެއްނެތި ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރަށް ތާއީދު ނުކުރާނަމަ ވަޒީފާގެ ވެސް ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދަނީ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ވެސް ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޑަރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ނެތި މިސަރުކާރުން ކުރައްވާ ކަންތައްތަކުގެ ލިސްޓެއް އެބައޮތް. ކުޑަރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ނެތި ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ގެނެސްދެއްވި ތަރައްގީ މިސަރުކާރުން ކުޑަރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި މިކުރައްވާ ކަމަކީ ތަރައްގީ ހުއްޓާލުން. މުޅިން ހުއްޓާލުން. އަޅުގަނޑަށް ދެވިއްޖެ މިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށަށް އިންތިޚާބެ ކެންޕޭން ތެރޭގައި. ފެންނަމުންދާ އެއްމަންޒަރު ސިކުނޑިއަށް ނެގިފައި އިންނަ ފޮޓޯއެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑު ލޯ ކުރިމަތީގައި އަބަދު ފެންނަ މަންޒަރު. އެއީ ހައިމާކެއް އޮތިއްޔާ އެ ހައިމާކު އޮންނަނީ ބިމަށް ތުންގަނޑު ހަރާލައިގެން މާކަނައެއްހެން. އެއީ މިހާރު މަސައްކަތް ހުރި ގޮތަކީ.
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރަށު ތެރެއަށް އަރާވަޑައިގެން މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އުޅުއްވާ މިނިސްޓަރުންނާއި، ޑިރެކްޓަރުންނާއި، އެކި ބޭފުޅުން ހަގީގަތް އޮޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ތަރައްގީ ވިޔަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަން ކާމިޔާބު ވިޔަ ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ އިންތިޚާބު މިމަހު 28ގައި ބާއްވަނީ
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
މިސަރުކާރުގައި ޑިމޮކްރަސީ އާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއް ނުފެނޭ: ޝަރީފް