ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 13:35
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް
އެމްޑީޕީ
ވަޒީފާގެ ބިރުދެއްކުން
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
 
ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުން ވެސް ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލަމުންދޭ
 
ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ނުދޭނަމަ ވަޒީފާގެ ބިރުދައްކަމުންދޭ

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ބަލައިދިނުމަށް އިދިކޮޅު މައި ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ދަނީ ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ނުދޭނަމަ ވަޒީފާގެ ބިރުދައްކާ އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުން ވެސް ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލަމުން ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީން ވަނީ ސަރުކާރުން މި ހިންގާ އަމަލު އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. އަދި މިއީ މި އިންތިހާބުގައި ހިންނަވަރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކައެއްކަމުން، މި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލައިދިނުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ކުރަމުންދާ ކެމްޕެއިންގައި ސަރުކާރުން ދަނީ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ނުދޭ މީހުން ނުހައްގުން ވަޒީފާތަކުން ވަކިކޮށް، ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދޭނެ މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ނަގަމުން ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ. އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ޕީއެންސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ދެއްކި ވާހަކައިން މިކަން ސަރުކާރުން ހިންގާ ގޮތް އޮތީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ކިޔައިދީފައިކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ދަނީ މި ކެމްޕެއިންގައި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ފާޅުގައި ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މިކަމުންވެސް އެނގިގެންދަނީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ހެދި ދޮގާއި އޮޅުވާލުންތައް ފަޅާއަރަމުންދާތީ ރައްޔިތުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ދޭނެތީ ރައްޔިތުންނަށް ބިރު ދެއްކުމަށް ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ހޯދުމަށް ވަޒީފާގެ ބިރު ނުދެއްކުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ބަލާ ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް