ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 23:37
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް
މަޖިލިސް
ބިން ވިއްކުމުގެ މައްސަލަ
ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބިންތައް ވިއްކާލާ ފައިސާ ހޯދުމަށް: ޝަހީމް
 
ހުސައިން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔާ ބަޔަކު މަޖިލީހުގައި ތިބެއްޖެނަމަ މިގޮތަށް ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ ކަންކަން ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެކަމަށް

މިސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދަން ބޭނުންވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބިންތައް ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާލާ ފަސޭހައިން ފައިސާހޯދުމަށްކަމަށް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރ ހުސައިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސައިން) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިސަރުކާރުން ފުށިދިއްގަރުފަޅު މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ހަވާލުކުރި ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާ ބިން ވިއްކާލުމަށް އެކުންފުނިން ހުޅުވާލާފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަންނަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހުސައިން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔާ ބަޔަކު މަޖިލީހުގައި ތިބެއްޖެނަމަ މިގޮތަށް ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ ކަންކަން ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ބަޔަކު މަޖިލީހުގައި ތިބިއްޖެނަމަ މިފަދަ ކަންކަން ކުރަން ފަސޭހަނުވާނެކަމަށާއި އެކަމަށް ހުރަސްވެސް އަޅާނެކަމަށެވެ.

ސަރުކާރަށް މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވަނީ މިއީ ވަރަށް ފަސޭހަައިން ލާރިއަށް ހަދާލެވޭ ކަންކަން. މިއީ މާލެ ސަރަހައްދުން ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ލާރި ލިބޭނެކަމެއް. އެހެންވީމާ ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ސަރުކާރުގައި އެބޭފުޅުން ތިއްބަވާއިރު މިފެންނަނީ ބިން ވިއްކަން ބޯޑު ޖަހާފައި ހުންނަތަން.
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރ ހުސައިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސައިން)

ޝަހީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި އޮވެ މިސަރުކާރަށް އެއްވެސް ކަމެއްގައި ދަތިކޮށްފައި ނޯންނާނެކަމަށެވެ. ބަޖެޓްވެސް ސަރުކާރުން ބޭނުންވިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި ބަދަލު ގެނެސްފައިވާނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބައި އުނިކޮށް މިސަރުކާރުން މިސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފުށިދިއްގަރުފަޅު މަޝްރޫޢު އެކަނިކަމަށެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ޕްލޭންކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދަމުންދިޔަ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމަށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މަޝްރޫޢު ހުއްޓުމަކަށް އަންނާތީކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ އެއްވެސް ކަމެއްގައި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް ހުރަސްއަޅާފައިނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް