ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 01:09
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު
އެމްޑީޕީ
އެސްޑީއެފްސީ ލޯނު ކަނޑާލުން
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑާލާފައި: ފައްޔާޒު
 
ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އޭރުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ކޮވިޑުގައިދިން ވިޔަފާރީގެ އެހީގެ ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރަސްޓް ކަނޑާލާ، ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރައްވާފަ
 
އިންޓަރެސްޓް ކަނޑާލުމަށް އެދި 15 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ސިޓީ ފޮނުވާފައި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް އަރާފައިވާ އިންޓަރެސްޓަކީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން މަޢާފްކޮށްފައިވާ އެއްޗެއްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލ. ފޮނަދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ އެސްޑީއެފްސީ މެދުވެރިކޮށް ނެގި ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކިފައި ގިނަ ބަޔަކު އެބަ ތިބި ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެމީހުންނަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް މައާފުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަށް ރައްދުދެއްވާ އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުންވެސް ރަނގަޅުކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެކަމެއް ފާހަގަކުރަންވާނެކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް މަޢާފްކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ފައްޔާޒު ވަނީ 15 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއެއް ވިދާޅުވެދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ސިޓީގައި ވަނީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯންތަކުގެ އިންޓަރެސްޓަށްވާ 22 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެއީ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ފައިސާތަކެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށާއި ކުރިން ދައްކާފައިވާ 23 މިލިއަން ރުފިޔާ އެއީ ނެގި ލޯނުގެ އަދަދުކަމށް ބަދަލުކޮށް ބާކީ ނުދެއްކި އޮތް ލޯނުގެ އަދަދު ބަހާލަދިނުމަށެވެ.

އެހެންވީމާ ހަމަ ތެދުތެދަށް ދަންނަވަންޏާ 47 މިލިއަން ރުފިޔާ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެ މާފްކޮށްދެއްވީ. އެހެންވީމަ އެކަމަށް ޝުކުރުވެރިވާންޖެހޭ. ނަމަވެސް މިސިޓީއަކީ 15 ނޮވެމްބަރަ 2023 ގައި އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ޞާލިހު އޭރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރަށް ފޮނުވާ މައާފްކޮށްދެއްވާފައިވާ އޮތް އެއްޗެއްގެ ވާހަކަ އަނެއްކާ މިދެއްކީ. ދެން ކީކެތޯ ބުނާނީ
ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު / އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން

ނިމިގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އޭރުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ހުވަދޫ ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ކޮވިޑުގައި އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕަމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) ދިން ވިޔަފާރީގެ އެހީގެ ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރަސްޓް ކަނޑާލާ، ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް