ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 05:34
ސީޕީ އަލީ ޝުޖާއު
ސީޕީ އަލީ ޝުޖާއު
ރާއްޖެ އޮންލައިން
ފުލުހުންގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ބަޔާން
އެސްއޯ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ސީޕީގެ ހުއްދަ ހޯދަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި
 
މި ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ 5 ފިޔަވަޅެއް ވަގުތުން ވަގުތަށް އެޅުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ މެދުވެރިކޮށް ސީޕީ އަށް އަންގަވާފައި

ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް(އެސްއޯ)ގެ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ އޮޕަރޭޝަނަލް ހާލަތްތަކަށް ނެރޭއިރުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ)ގެ ސީދާ ހުއްދައިގެ ދަށުން މެނުވީ އެކަން ނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފުލުހުންނަށް އަންގައިފިއެވެ.

އެގޮތަށް ސަރުކާރުން ފުލުހުންނަށް އަންގާފައިވަނީ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެހުންނަވާ އުފައްދަވަން މަސައްކަތްކުރާ ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިކުރި ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން އެކަން ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިވިއުކުރުމަށްފަހުއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގައި ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ޖަލްސާއަށް ފުލުހުން ހުރަސްއަޅާފައިވަނީ އެފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް އެމަނިކުފާނު އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވަނިކޮށްކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހިނގިކަން އޭރު އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށެވެ.

އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ބުދަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމުގެ ކުރިން ރައީސަށް ފޮނުވުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. ރިޕޯޓް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް ލޭންޑް ސެކިޔުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މި ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ 5 ފިޔަވަޅެއް ވަގުތުން ވަގުތަށް އެޅުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ މެދުވެރިކޮށް ސީޕީ އަށް އަންގަވާފައިކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އަޅުއްވަން އެންގެވި ފިޔަވަޅު ތަކަކީ:

  1. - ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ފުލުހުން އެންގޭޖުވާންޖެހޭ އޮޕަރޭޝަނަލް ހާލަތްތައް އަލުން ކަނޑައަޅާ، އެހާލަތްތަކުގައިވެސް ޑިޕްލޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ސީދާ ހުއްދައިގެ ދަށުން އެކަންކަން ކުރުން
  2. - ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް އަލުން ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް މިހާރު ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދުން
  3. - ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގައި އެސްއޯ ފުލުހުން ޑިޕްލޮއި ކުރެވުނު ގޮތް ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑުން ތަހުގީގުކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިހުމާލުވެފައިވާނަމަ، އެފަރާތްތަކާމެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުން
  4. - އޮޕަރޭޝަނަލް ހާލަތްތަކުގައި މީޑިޔާތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލު މުރާޖާކޮށް މިހާރަށްވުރެ ދެފުށްދެންނަ އަދި ތަފްސީލީ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުން
  5. - ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގައި ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތް ޔޫސް އޮފް ފޯރސް ރިވިއު ކޮމިޓީ ބަލައި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެކަން ހިނގިއިރު އެމަނިކުފާނު އުޅުއްވީ ކެމްޕެއިން ދެ އިވެންޓެއްގައިކަމަށާއި އެކަން ހިނގިކަން އެނގިވަޑައިގަތީ ނޫހުން ފޮޓޯ ފެނުމުންކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ރޭގައި އުޅުނީ ދެ އިވެންޓެއްގައި ރޯދަ މަހު މިއުޅެނީ އިވެންޓްތަކުގައި. އިވެންޓް ނިމިގެން އަޅުގަނޑަށް މައުލޫމާތު މިއަންނަނީ އަދި ނޫހުން އަޅުގަނޑަށް ފޮޓޯ މިފެންނަނީ އެސްއޯ ފުލުހުން ގޮއްސަ އެތަނުގައި ބެރިކޭޑް ޖަހާ އެކި ކަންކަން ހިނގިތަން. އެއީ ވަރަށް ހިތާމަ ކުރާކަމެއް. އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ސާފު އިންސްޓްރަކްޝަނެއް އޮތްކަމެއްގައި އެކަން އެހެން ދިޔައީމަ. ދެން އަޅުގަނޑު ވަގުތުން އެކަމަށް އެޓެންޑްވިން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު

ރައީސް މިމޭރުމުން ވާހަކަދެއްކުވުމުން ޕީއެންއެފްގެ ސެނެޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ އީ ކަނޑައެޅިގެން ޑެމޭޖް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭތޯ ހަދާ ބުހުތާނު ދޮގުތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރީ ދުރާލާ ރާވައިގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓް ނުދިނުމާއި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޣިޔާސުއްދީނަށް ބިރު ދައްކާ އިންޒާރު ދިން ކަމަށާއި، އެކަންތައް މުޅިދުވަހު ތަކުރާރު ކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް