ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 22:01
ޓެކްސީ
ޓެކްސީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ބޮޑު އަގުގައި ޓެކްސީ ކުރުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުނަގާ ޓެކްސީ ރިޕޯޓްކުރުމަށް ކިޔުއާރު ކޯޑެއް
 
މިފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓު ކުރުމަށް، ކިއު އާރު ކޯޑު މެދުވެރިކޮށް ސްކޭން ކުރެވޭނެ
 
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ޓެކްސީ ދަތުރު ކުރުމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް، ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް އަގުނަގާ ޓެކްސީތައް ރިޕޯޓުކުރުމަށް އެ ވުޒާރާއިން ކިއުއާރުކޯޑެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ޓެކްސީ ދަތުރު ކުރުމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓު ކުރުމަށް، ކިއު އާރު ކޯޑު މެދުވެރިކޮށް ސްކޭން ކުރެވޭނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ކިއު އާރު ކޯޑުން، ފަސިންޖަރުން ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މަންޒިލަށް ދިއުމަށް ޑްރައިވަރު އުޒުރުވެރިވާނަމަ ވެސް ރިޕޯޓުކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

ބައެއް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން އަމިއްލައަށް އެކި އަގުތައް ނަގާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަކި އަގުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް ބޮޑު އަގުގައި ދަތުރުކުރާ މައްސަލަ އަބަދުވެސް އަންނަނީ ފެންމަތިވަމުންނެވެ.

ޓެކްސީ ދަތުރުތަކަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ، މާލެއިން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް 100 ރުފިޔާ، މާލެއިން ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވައްސަށް 85 ރުފިޔާ، މާލެއިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް 70 ރުފިޔާ، ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހިން އެއާޕޯޓަށް 80 ރުފިޔާ ،ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން އެއާޕޯޓަށް 85 ރުފިޔާ އަދި މާލެ ތެރޭގެ ދަތުރެއްނަމަ 30 ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އާރްޓީއެލްގެ ނަމާއި ލޯގޯ ބަދަލުކުރަން އުޅޭކަމުގެ އަޑުގަދަވެފައި ވަނިކޮށް ސަރުކާރުން އެކަން ދޮގުކޮށްފި
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ދަތުރެއް ނެގުމަށް ފަހު، ދަތުރުވެރިން ބޭލި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
ޓެކްސީގެ އަގުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް މީޓަރު ޓެކްސީ ވަރަށް އަވަހަށް ތައާރަފްކުރާނަން: ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ
ކުލި ކޮންޓްރޯލްނުކޮށް، ޓެކްސީގެ އަގުތަކެއް ކަނޑައެޅޭނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރަން: ޑްރައިވަރުން
އެއާޕޯޓް ޓެކްސީ ކިއޫގައި މައްސަލަ އުޅޭކަމަށް ދައްކައިގެން ސަރުކާރުން އުޅެނީ ޓެކްސީގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަންނަން: ޑްރައިވަރުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޓެކްސީ ކުރާ އައު އަގުތައް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން: މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވައިގެންވެސް ހައްލެއްނުވި، ވިދާޅުވަނީ މާދަމާ ވާނެކަމަށް!
ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ޑޮމެއިން ވިއްކުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުވަނީ