ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 13:05
އައްޑޫސިޓީ މޭޔަރު ނިޒާރު
އައްޑޫސިޓީ މޭޔަރު ނިޒާރު
އައްޑޫސިޓީގެ ކުރިއެރުން
ފެހި ޤާނޫނު އަސާސީގެ ތަޖުރިބާއަކީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ނޫނީ އަޅާލެވޭ އެއްވެސްކަމެއް ނެތްކަން، ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ ގަޑުބަޑު - ނިޒާރު
 
މި ސަރުކާރަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް އިޙުތިރާމް ކުރާ ބައެއް ނޫން ކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވި

ފެހި ޤާނޫނު އަސާސީގެ ތަޖުރިބާ އަކީ އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި ނޫނީ އަޅާލެވޭ އެއްވެސްކަމެއް ނެތުން ކަމަށާއި، ތަރައްޤީ ގަޑުބަޑު ކުރަމުންދާކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިޒާރު މިހެން ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫގެ ދާއިރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އަކީ އެހާ ޑިމޮކްރަސީ އަށް ފަރިތަ ޕާޓީއެއް ނޫން ކަމަށާއި ޕީއެންސީ އަށް ވެރިކަން ހިންގުމާއި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ދިނުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް މޭޔަރު ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ވެރިކަަމަށް ހަވާލުވެ ކަންކަން ގަޑުބަޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ތަނެއްގައި އުޅުމަކީ ހަމަޖެހުމާއި ތަނަވަސްކަމާ އެކު އުޅުން ނަމަވެސް، ކަންކަން ކުރަންވީ ގޮތް ނޭނގި ވެރިކަން ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ހަދަނީ ގޯސް ކަަމަށް މޭޔަރު ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ 2018ގައި ވެސް އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ނައި ނަމަ އޭރުވެސް ގައުމުގެ ހާލަތު އިތުރަަށް ގޯސް ހަރުފަތަކަށް ދިޔައީސް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއްގައި މެނުވީ އައްޑޫ ސީޓީ އަށް އަޅާނުލެވޭ ކަމަށާއި ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއްގެ ފޮނިމީރުކަން އައްޑޫ އަށް ލިބޭނީ ވެސް އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއްގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގައި އެމްޑީޕީ ނެތް ނަމަ، މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީވާން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ތިއްބެވުން ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ރަށްރަށާއި ހަމައަށް ގެންދިއުމުގައި މި ސަރުކާރަކީ ވަރަށް ބީރަށްޓެހި ސަރުކާރެއް ކަަމަށާއި މި ސަރުކާރަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ވެސް އިހުތިރާމް ކުރާ ސަރުކާރެއް ނޫން ކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް