ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 09:54
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އެމްޑީޕީ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީ
އައްޑޫ ސިޓީއަށް ތަރައްގީ ގެނެސްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަންތަކުގައި އެކަނި - ރައީސް ސާލިހު
 
ކުރީ ސަރުކާރުން ފަށާފައި ހުރި މަސައްކަތް ފެނުމުން ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ހުރިކަން ފެންނާނެ
 
ފަށާފައި ހުރި ކަންތައްތައް ނިމުމުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ހަމަޖެހިގެން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް އުޅެވޭނެ

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ތަރައްގީ ގެނެސްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަންތަކުގައި އެކަނި ކަމަށާއި، ވޭތުވެދިޔަ 50 އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް އެކަން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ އެގޮތަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަފު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެމްޑީޕީ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ޖަލްސާގައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ 50 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ތަރައްގީގެ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަންތަކުގައި އެކަނި ކަމަށާއި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު އެކަން ފާހަގަކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ބައެއް ބޭފުޅުންނަކީ ހަނދާން ނެތޭ ބައެއް ކަމަށާއި، ކުރެވިފައި ހުންނަ ކަންކަން ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ހަނދާން ނެތޭ ބައެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަލުން އެކަމަށް ވިސްނުން ހިންގާލުމުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ހެދުމާއި، އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމާއި، ރިސޯޓް ހެދުމަށް ބިން ހިއްކުމާއި، ރަށަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމާއި، ބަނދަރުތައް ހެދުމާއި، މިފްކޯގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ބޮޑު ކުރުމަށް ފަށާފައި ހުރި މަސައްކަތް ފެނުމުން ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ހުރިކަން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި ސަރުކާރުގައި ވެސް، ލަސް ނުކުރައްވާ، ލަސްނުކުރައްވާ މި ކަންތައް ތަންފީޒުކުރައްވާށޭ. އެއީ ފައިސާ ހޯދާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް. ޕްލޭންކުރެވިފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް. ދިރާސާތައް ކުރެވިފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް. އެކަންތައްތައް ނިމުމުން ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ހަމަޖެހިގެން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް އުޅެވޭނެ. އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ވަޒީފާ. ކުރެވެން އޮތް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއެރުވުން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އައްޑޫ ސިޓިއަށް ގެންނަން ބޭނުންވި ބަދަލަކީ.
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައިސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި، ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ ތާއީދާއެކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީން ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސާލިހުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވޭތުވެދިޔަ އެމަނިކުފާނުގެ 5 އަހަރު ތެރޭގައި ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަންކަމަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

މަގުހެދުމަށް 77 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކުރިން. އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް 26 މިލިއަން ޑޮލަރު އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ފައިނޭންސާއެކީގައި އޮތީ ހަމަޖެހިފައި. ރިސޯޓް ޑިވަލަޕްކުރުމަށް 85 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކުރެވުނު. މިފްކޯ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް 68 މިލިއަން ރުފިޔާ ވާނީ ބަޖެޓް ކުރެވިފައި. އަދި މީގެ އިތުރުން އެތައް އެތައް މަޝްރޫއެއް ވާނީ ފަށާފައި. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން ފެންނަނީ މިހެން ހުރި ހުރިހާ މަޝްރޫއެއް ހުއްޓުމަކަށް ވަނީ ގެނެސްފައި.
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވައުދުފުޅުތަކެއް ވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް، މިއަދު ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް އެނގިގެންދަނީ އެމަނިކުފާނު ހެއްދެވީ ބޮޑެތި ދޮގުކަމަށާއި، މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ޝައްކު ކުރާ ރައްޔިތަކު ނެތް ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ދޮގު މައްޗަށް ދޮގު ހަދަމުންދާ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން މިއަދު އެކަންކަމާއި ސުވާލު އުފައްދަންޖެހޭ ކަމަށާއި ބަޖެޓަށް ވަންނަ ފައިސާއާއި ޑަޒަނުން ވަޒީފާދޭއިރު، އެކަންކަން މި ސަރުކާރުން ހާމަނުކުރާ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ގެތަކާއި އާންމުންގެ މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދަނީ ލިބެމުން - މޭޔަރު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފަތުރުވެރިންނަށް ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ ދޭން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި