ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 17:47
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މަޝްރޫއު
ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މަޝްރޫއު: ސަރުކާރުން އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އޮޅުވާލަންތަ؟
މިމަޝްރޫއު ހަވާލުކުރީ ބިޑްކުރުމަކާއި ނުލާ
މިމަޝްރޫއުގައި ގޮތް ނޭނގޭ ގިނަ ކަންކަން ހިމެނޭ
ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މަޝްރޫއުގެ މިހާތަނަށް ހިއްކިފައިވަނީ 6.15 ހެކްޓަރުގެ ބިން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫއަކީ ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މަޝްރޫއެވެ. މި މަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔައީ ގޮވާލަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެމަޝްރޫއުތައް އެކަށީގެންވާ ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެއެވެ. ބަޖެޓުން އުނި ކުރުމުން ވެސް ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މަޝްރޫއު ސަރުކާރުން ފަށާފައިވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ގޮންޖެހުމަށްފަހުއޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް "ރަސްމާލެ" ނަމުގައި ހިއްކަން ފަށާފައިވަނީ 18 ޑިސެންބަރު 2023 ގައެވެ. އޭރު ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދައުލަތުގެ ރުފިޔާއިން ނޫން ކަމަށެވެ. ބިން ހިއްކުމަށް ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ ސީއެމްސީސީ ކުންފުނިން ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާއިރު، ހަގީގަތަކީ އެ މަޝްރޫއު އަށް އަގު ދައްކަނީ ރާއްޖޭގެ މިބިމުންނެވެ. އެހެނީ މި މަޝްރޫއު ހިންގަނީ ސީއެމްސީސީއަށް ޖުމްލަ 70 ހެކްޓަރުގެ ބިން ދީގެންކަމަށް ވާތީއެވެ. ނަމަވެސް ހަގީގަތް އޮޅުވާލަން ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެއްވެސް ކަމަކާއި ރައްޔިތުން ހާސްވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެެވެ. އަދި މިމަޝްރޫއާއެކު، މާލެސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނަމަވެސް މާ ގިނަ ދުވަހެއް މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ވަކި ވަރަކަށް ބިން ހިއްކުމަށްފަހު ބިން ހިއްކުން މިހާރު ކުރިއަށް ނުދެއެވެ. އެސަރަހައްދުގައި ޑްރެޖަރެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް އިތުބާރު ހުރި ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި މިވާހަކަތައް ސަރުކާރުން ދޮގު ކުރެއެވެ. މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ފުށިދިއްގަރުފަޅުން 10 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

އިތުބާރުހުރި ފަރާތަކުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މަޝްރޫއުގެ މިހާތަނަށް ހިއްކިފައިވަނީ 6.15 ހެކްޓަރުގެ ބިމެވެ. 10 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނަނީ މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑްގައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމުގެ މަގުސަދުގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާއިރު އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ބިޑްކުރުމަކާއި ނުލައެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕާއި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލްތައް ހިއްސާކޮށްފައިނުވެއެވެ. އަދި ސީއެމްސީސީ އަށް ދޫކުރާ ބިމުގެ އަގު ފަދަ މުހިންމު ތަފްސީލްތައް ސަރުކާރުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން މި މަޝްރޫއުގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް އާއްމުން ދަނީ ތުހުމަތުކުރަމުންނެވެ. ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މިމަޝްރޫއު ފަށާފައިވަނީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކަށްފަހު އެވެ. އަދި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި މެދު ސަރުކާރުން ދޮގު ހެދުމުން އެކަމުގެ ސަބަބުން މިސަރުކާރުގެ މަގުބޫލުކަން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަ ވެފައެވެ. ރައީސް މުއިއްޒަށް ރައްޔިތުން ކުރި އިތުބާރަށް ވުރެ މިހާރު ސުވާލު އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރު ކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ނޮވެމްބަރު 2023 ނިމުނުއިރު ސޮވަރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑް ގައި 141.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނެ: ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އަމީރު
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީއެއްވާ ދުވަސްކަމުގައި ހެއްދެވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހުވާކުރެއްވުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
މޯދީ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް މުއިއްޒު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ދެމެދު އޮންނަ ގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފި