ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 14:06
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ސަން އޮންލައިން
ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ
 
މިމައްސަލަ ނުބެލުމަށް މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ޕޯސްޓުތަކުގައި ބުނެފައިވޭ
 
ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީގެ ތަހުގީގަށްފަހު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ
 
ރަސްމީކޮށް މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިނުވޭ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ މުވައްޒަފަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުމުންދާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް އެ ކޯޕްރޭޝަނުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނީ، އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފަދަ އެއްވެސް މައްސަލަ އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނީ އެމައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިނުވި ނަމަވެސް މެނޭޖްމަންޓްއަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި، މެނޭޖްމަންޓުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓިއަށް މިމައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީގެ ތަހުގީގަށްފަހު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނީ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ އަމަލުތަކަކީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ބަލައިގަންނާނެ އަމަލުތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މި ފަދަ އަމަލެއްކޮށްފި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާއިމެދު ކުންފުނިން އެޅެންހުރި އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމްއެމްޕީއާރްސީން ވަނީ ދިފައެވެ.

ޝޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވެފައިވާ ޕޯސްޓުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ބާލިންއަށް ދިޔަ ޓީމްގައި ހިމެނޭ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ސިޔާސީ މަގާމެއްގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ވަނީ އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރުއްސާރަ ކޮށްފައެވެ. އަދި އެ އަންހެން މުވައްޒަފު ވަނީ އެ ދަތުރައް ފަހު ''ޓްރިޕް'' ރިޕޯޓުގައި އެ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައެވެ. އަދި އިތުރު ތިން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރުއްސާރަކުރި ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިމައްސަލަ ނުބެލުމަށް މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ މި ޕޯސްޓުތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް