ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 13:35
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓް
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުން އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަންޑުންކޮށްލައިފި
 
މި މައްސަލަ އަށް ވާހަކަދެއްކެވި ގިނަ މެންބަރުން ވަނީ މަގޫދޫގެ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައި

ފ.މަގޫދޫގެ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެންބަރުން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެންބަރުން ފާޑު ވިދާޅުވީ މަގޫދޫގެ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުސްކުރައްވަމުންނެވެ.

މަގޫދޫ އެއާޕޯޓް ހުއްޓާލުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާ އިސްރާފުކުރުންކަމަށް އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ފ.އަތޮޅުގެ މެންބަރުކަން ކުރިން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކު ވެސް ދޭތެރެ ތޭރެއިން އޭނާ އަށް ގުޅުއްވާ ކަމަށާއި އެ ފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓާލުމަކީ އެއީ އާއްމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށެވެ. މިފަދަ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނެއް ހުށަހަޅަން ތާއީދުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލް ނަސީމް ވަނީ މި މައްސަލަ އަކީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާ އަށް އޮތް މައްސަލަ އެއް ކަމަށާއި މަގޫދޫގެ ރައްޔިތުން އަދިވެސް ދަނީ އެ މައްސަލައިގައި މުޒާހަރާކުރަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަ އެއް ހުށަހަޅުމުން ސަރުކާރު މެންބަރުން އެކަމާއި މެދު ބަހުސްކުރަން ބޭނުން ނުވުމަކީ ސަރުކާރުން ދެކޭ ގޮތް ސާފުވާ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުން އެނގެނީ ސަރުކާރު މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެ ނަމަ ރަބަރު ސްޓޭމްޕަކަށް މަޖިލިސް ހަދާނެކަން ކަމުގައި މީކާއީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވެސް ވަނީ ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށާއި މިފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުމަށް އެމްޑީޕީ އަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާވެސް ވަނީ މިއީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް އިސްރާފުކުރުން ކަމަށް ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ވަކި ފިކުރެއްގެ ބަޔަކު ވިއްޔާ މަގުމަތިކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުޅުމަލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވެސް ވަނީ މަގޫދޫ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމާ މެދު ވާހަކަދައްކަން ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދާ ސަބަބާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އަދި މަގޫދޫގެ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ނިލަންދޫގައި އެއާޕޯޓް އަޅަނީ ކޮން ވިސްނުމެއްގައިތޯ އާއި އެކަމާއި ގުޅޭ ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭނަކީ ކޮބާތޯ އޭނާ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

މި މައްސަލަ އަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝަފީގް ވިދާޅުވީ މިއީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ އެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވެސް ސަރުކާރުން ހުއްޓުވަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމާއި މެދު ސަރުކާރާއި ސުވާލުކުރުމުން އޮޅުވާލަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގައި ޖަވާބުދާރީވާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ޝަފީގް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މި މައްސަލަ އަށް ވާހަކަދެއްކެވި އެހެން މެންބަރުން ވެސް ވަނީ މަގޫދޫގެ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް