ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 22:13
ޕެރޫ ގެ ރައީސް ޑީނާ ބޮލުއާޓޭ
ޕެރޫ ގެ ރައީސް ޑީނާ ބޮލުއާޓޭ
ރޮއިޓާސް
ޕެރޫގެ ރައީސްގެ ކޮރަޕްޝަން
ރޮލެކްސް ގަޑިތަކެއްގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގައި ޕެރޫގެ ރައީސްގެ ގެކޮޅު ފުލުހުން ބަލާފާސްކޮށްފި
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ ބޭނުން ކުރެއްވި ރޮލެކްސް ގަޑިއަކީ އުމުރުފުޅުން 18 އަހަރުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެއްކުރެއްވި ފައިސާ އަށް ހޯއްދަވާފައި އޮތް ދުވަސްވީ އައިޓަމް އެއް ކަމަށެވެ.

"ރޮލެކްސްގޭޓް" ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ ކޮރަޕްޝަން ތަހުގީގެއްގައި ޕެރޫ ގެ ރައީސް ޑީނާ ބޮލުއާޓޭ ގެ ގެކޮޅު ފުލުހުން ބަލާފާސްކޮށްފިއެވެ. އިދާރާތަކުން ހޯދަމުން ދަނީ ރައީސް "ޑިކްލެއަރ" ނުކުރައްވާ ހުރި 12 އަށް ވުރެ ގިނަ ރޮލެކްސް ގަޑި ހޯދުމަށް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. ތަހުގީގު ފަށާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރ 2022 ގައި ރައީސް ބޮލުއާޓޭ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ހަމައިން އަޅުއްވަމުން ގެންދެވި އަގުބޮޑު ގަޑި ތަކަކަށް އާންމުންގެ ސަމާލުކަން އައި ހަމައިންނެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިޔަށް ދިޔަ ރެއިޑް, ސަރުކާރުން ސިފަ ކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ ޚީލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ތުހުމަތާ ނުބައްދަލް ވަރަށް ކަންތައް މައްޗަށް ޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން، ފާއިތުވި ދެއަހަރު ރައީސް ބޮލުއާޓޭ ޑިކްލެއަރ ކުރައްވާފަހުރި އެސެޓް ތައް ރިވިއުކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާގުޅިގެން ރައީސް އިސްތިއުފާދެއްވުމުގެ "ސުވާލެއްވެސް" ނެތް ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރުވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެވަފައެވެ.

މިދިޔަހަފްތާގައި ރައީސް ބޮލުއާޓޭ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެކަމަނާ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ސާފު އަތްޕުޅަކާއެކުކަމަށާ އެބުރި ވަޑައިގަންނަވާނީވެސް ސާފު އަތްޕުޅަކާއެކު ކަމަށެވެ. އަދި ބޭނުން ކުރެއްވި ރޮލެކްސް ގަޑިއަކީ އުމުރުފުޅުން 18 އަހަރުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެއްކުރެއްވި ފައިސާ އަށް ހޯއްދަވާފައި އޮތް ދުވަސްވީ އައިޓަމް އެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންނާ ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީސް ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަތިހުގެ ވަގުތު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ރެއިޑް ވަނީ ޕެރޫގެ ލޯކަލް ޓީވީ ޗެނަލަކުން ދުރަށް ދައްކާފައެވެ. ރެއިޑް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފުލުހުން އެގެޔަށް ވަދެފައިވަނީ ދޮރުހުޅުވަން އަންގާ ނުހުޅުވުމުން ދޮރުހަލާކު ކޮށްލައިގެންނެވެ. ލީމާ ޑިސްޓްރިކްޓް ގަ ހުންނަ ރައީސްގެ އަމިއްލަ ގެކޮޅާ އެކުއެކީ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުވެސް ވަނީ ރެއިޑް ކޮށްފައެވެ.

ރެއިޑެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ޕްރޮސެކިއުޓަރުވަނީ ގަޑިތައް ބައްލަވައިގަތް ގޮތުގެ ހެކި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރައީސަށް ދަންނަވާފައެވެ. ނަމަވެސް މިކަމަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވުމުން ޕްރޮސެކިއުޓަރު ވަނީ އެކަމަށް ހުއްދަ ނުދީފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް