ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 11:21
ނިލަންދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ކޮއްކޯފުޅު، ފާތިމަތު ސައުދާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ކޮއްކޯފުޅު، ފާތިމަތު ސައުދާ
ވަގުތު.އެމްވީ
ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ
ފަސޭހަ ގޮނޑި މިވީ ބޮޑު ބޮލު ރިހުމަކަށް؟
 
ކޮއްކޯފުޅުގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ޓަކައި، އެހެން ދާއިރާއެއް ޤުރުބާން ކުރެއްވީ

ދައްކަން މިއުޅޭ ވާހަކަ އަކީ އެއްބަޔަކަށް އަޑު އަހާލަން އެހާ ފަސޭހަ ވާހަކަ އަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. ވާނީ ވެސް އެހެން ނޫންތޯ އެވެ. ދޮގާއި މަކަރުން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން، އެ ބުނާ މުއިއްޒު ސްޕީޑުގައި އެހެރަ ވަޒީފާތައް އޮއްސަނީ އެވެ. ދާއިރާ މީހަކު އެތައް މޭލު ދުރުގަ ހުއްޓަސް، އެހެން ފިކުރެއްގެ މީހަކަސް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓެއްގެ މީހެއް ކަމުގައި ވިއަސް ޖެހެނީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާ ދޭށެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކޮށްދޭން މިޖެހެނީ ކޮއްކޮގެ ގޮނޑި ކަށަވަރުކުރާށޯލަ އެވެ. އާނއެކެވެ. ރައީސް ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަށް މިފަހަރު މިޖެހުނީ ކަމަކާ އެވެ.

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަކީ އަބަދު ވެސް ޕީޕީއެމް ނުވަތަ ޕީއެންސީގެ ފިކުރަށް ލިބޭ ގޮނޑި އެކެވެ. އެ ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ، ކާމިޔާބުކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ ވެސް އެ ފިކުރަށް ތާއީދު ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނެވެ. މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުގެ، ވަކި ހިސާބަކުން އެ ފިކުރާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް، ސަރުކާރުން މާ ޕްރެޝަރު ނަންގަވާކަން ނުޖެހެ އެވެ.

މީގެ ކުރިން 2014 ވަނަ އަހަރު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ކުރިމަތިލީއިރު، ވެރިކަމުގައި އޮތީ ޕީޕީއެމް އެވެ. އެ ފަހަރު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ވެސް ޕީޕީއެމް ފިކުރުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެކެވެ. އިންތިޚާބުގެ ފަހުން ހުވާ ކުރައްވައި، ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގެން، އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވި އެވެ. އެ ފަހަރުގެ އެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް، ސަރުކާރުން މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރާކަށް ނުޖެހުނެވެ. ވަރުވަރުން ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ނުބައްސަވަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން، އެހެން ދާއިރާއެއްގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއެއް ވެސް "ޖަހައިގެންފައެއް" ނުވެ އެވެ.

ނަމަވެސް، މިއަދު ވެރިކަމުގައި އޮތް ޕީޕީއެން-ޕީއެންސީން އުޅޭނީ ވަރަށް ޕްރެޝަރުގަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ފެން ފޮދެއް ބޯލުންހާ ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބު ކުރާ ގޮނޑި ހޯދުމަށް، މިފަހަރު ލައްކަ ކަންތައް އެބަ ކުރެ އެވެ. މިފަހަރު އެ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަނީ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އެއްބަނޑު ކޮއްކޯފުޅު ފާތިމަތު ސައުދާ އެވެ. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރަށް މި ގޮނޑި މުހިންމުވާނެ މިންވަރު ހިތައް ގެންނާށެވެ.

ނިލަންދޫ ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަފުޅު ކޮއްކޯފުޅު ނެރުއްވައިގެން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކާމިޔާބު ކުރަން ސަރުކާރުން ޖެހި ހިސާބު ގޯސްވެއްޖެ އެވެ. އެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ޖަހާ މަޅިތައް އެ ހުރީ ހަމަ ލޮލަށް ވެސް ފެންނާށެވެ. އެ ދާއިރާ އަށް ސިޔާސީ މަޤާމުތައް އޮއްސާލީ، ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ ބަރިބަރި އަށް ބަހާލީ، ސިޔާސީ މަަޤާމުތަކެވެ. ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންގެ މަގާމާއި، ސީނިއާ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރުން އަދި ކޯޑިނޭޓަރުންނެވެ. އަމިއްލަ ކޮއްކޯފުޅަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ދެން ކުރެއްވީ މާ ހުތުރު ކަމެކެވެ. ދައުލަތެއްގެ ސިފަ ވެސް ގެއްލިއްޖެ އެވެ. ކޮއްކޯފުޅުގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ޓަކައި، އެހެން ދާއިރާއެއް ޤުރުބާން ކުރެއްވީ އެވެ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާ އަށް ނިސްބަތްވާ ފ.މަގޫދޫގައި ކުރީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ވައިގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލެއްވީ އެވެ. އެއަށްފަހު ދަންވަރު ޤަރާރެއް ނެރެއްވައި، ނިލަންދޫގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން އިއުލާން ކުރެއްވި އެވެ. ކުރީ ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ފަށައި، ބޮޑު ބައެއް ނިންމާފައި އޮތް އެއާޕޯޓެއް ޤުރުބާން ކުރެއްވީ ވެސް ކޮއްކޯފުޅުގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށްޓަކަ އެވެ. އިތުރަށް ދެން ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނުވަަތަ ބުނާނެ އެއްޗެއް އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟

ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ، މީގެ ކުރިން ނިކަން ފަސޭހަ އިން ކާމިޔާބު ކުރެވޭ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް، މިފަހަރު ސަރުކާރުން ތެޅެނީ ރޯ މަހެއްހެންނެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސަރުކާރުން މަރުފަލި ޖައްސަވަނީ އެވެ. އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް އޮތް މަންޒަރެއް ނުފެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
8%
8%
8%
8%
0%
67%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެހާ އިޚުލާސްތެރިނަމަ "އުޑުގައި ނުޖެހި ބިމުގައި ނުޖެހި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައްވާނެ
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ، ސަރުކާރުން މަގޫދޫ ރައްޔިތުން "ގުނބޯ" ހައްދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ!
އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ބެނާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުން، އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އީސީން ބުނެފި
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ޕީއެންސީގެ ކެމްޕޭން: ވަޒީފާގެ ބިރު، ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެކަމުގެ ބިރު، ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު
ކެމްޕެއިނުގައި މިފަހަރު ގޮވާލީ ސަރުކާރު ޕާޓީ މީހުންނަށް އެކަނި ކަރަންޓުދޭން، ޕާޓީން މިފަހަރުވެސް ބުނީ އެއީ ފަރުދީ ވިސްނުމެއް ކަމަށް