ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 19:01
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުން މުޒާހަރާކުރަނީ
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުން މުޒާހަރާކުރަނީ
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓް
"މަގޫދޫ"ގެ ގަަދަ އަޑަށް ސަރުކާރުން ދެނީ ބީރު ކަންފަތެއް
 
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުން އެ ރަށު ރައްޔިތުން ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާއިރު އެ މަންޒަރު ފެންނަ މީހަކު ސަރުކާރުގައި ނެތްކަހަލަ

މަގޫދޫ މީހުން ހީކޮށްގެން ތިބީ 70 % މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމި އިސާހިތަކު ފްލައިޓްތައް އެ ރަށަށް ޖައްސަން ފަށާފާނެ ކަމަށެވެ. އުންމީދުކޮށްގެން ތިބީ މިއީ ރަށުގެ ތަރައްޤީ އަށް އާ ހަރުފަތަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. އުންމީދުކޮށްގެން ތިބީއެކަމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ކުރިއެރުމަށް އާރޯކަމެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ހުރިހާ އުންމީދެއް ހަފުސްވީ ކުއްލިއަކަށް ސަރުކާރުން މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލުމުންނެވެ.

އަމުދުން އެކަން ކުރީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބަޔަކު ހިތް ރުއްސަންކަން އެނގުން ވެގެންދިޔައީ މުޅި މަގޫދޫ އަށް ލިބުނު ހިތްދަތިކަމަކަށެވެ. މަގޫދޫގެ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލީ ފާޅުގައި މަގޫދޫ ސިޔާސީ ގުރުބާން ކަންބަޅިއަކަށް ހެދުމަށް ފަހުގައެވެ. ނިލަންދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރާ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކޮއްކޮ ފާތިމަތު ސައުދާ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކުރަން މި ސަރުކާރުން ހެދި ވަޑާމަކީ މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމެވެ. އެކަން ކުރި ސަބަބު އޮޅުން ފިލުވަން މަގޫދޫ ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ އާދޭހުގެ އަޑު މި ސަރުކާރަކަށް ނީވެއެވެ. ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި ވެސް އެކަމަށް މި ސަރުކާރުން ދޭ ޖަވާބެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރުން ވަކި މީހަކު ހޮވަން މުޅިން އެހެން ދާއިރާ އެއްގެ މަސައްކަތެއް މަޑު ޖައްސާ ފަސްއަޅާލުމުން އެ ޝަކުވާ އެ ރަށު ރައްޔިތުން ކުރިއެއް ކަމަކު އެ އަޑު ސަރުކާރުގެ ކަންފަތާއި ހަމައަކަށް ހިލާ ފޯރާ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.

މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުން އެ ރަށު ރައްޔިތުން ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާއިރު އެ މަންޒަރު ފެންނަ މީހަކު ސަރުކާރުގައި ނެތްކަހަލައެވެ. ޑިމޮކްރަސީ އާއި ހިތްތިރިކަމުގެ ލާމަސީލު ބައެއް ކަަމަށް އަމިއްލަ އަށް ބުނާ މި ސަރުކާރުން އެ މަންޒަރު ބަލަން ބޭނުން ނުވާ ކަހަލައެވެ. އާއްމުން މަގޫދޫ އެއާޕޯޓް އަލުން ފަށާ ދިނުމަށް އެދޭ އެދުން ސަރުކާރަށް ނީވޭކަހަލައެވެ. ރަމަޟާން މަހެއްގެ ހަވީރާއި ރޭގަނޑު އާއްމުން މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަން މަޖުބޫރުކޮށްލުމަށް ފަހު ސަރުކާރުން އެ ތިބީ ވަރިހަމަވެފައެވެ. ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ އަޑެއް ނާހައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޑިމާންޑުގެ އަޑެއް ނީވެއެވެ. މުޅި ސަރުކާރުން އެތިބީ މަގޫދޫ އެއީ ނުފެންނަ ތަނަކަށް ހަދައިގެންނެވެ. މަގޫދޫގައި "އެއާޕޯޓް އަޅާދޭން" އެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށަން އެދި ގޮވާ އަޑު ގަދަ ވަނީއެވެ. ސަރުކާރުބް ދެނީ ބީރު ކަންފަތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސާލިޙުގެ ސުވާލެއް: އަމިއްލަ މަންފާއަށް މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވުމުން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް މިދެވެނީ ކޮން ކަހަލަ މެސެޖެއްތޯ؟
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓު މައްސަލައިގައި ޒާތީ މަންފާއަށް ސަރުކާރުން އެ އުފެއްދީ ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެ ފިތުނައެއް: ސާލިހު
ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ، ސަރުކާރުން މަގޫދޫ ރައްޔިތުން "ގުނބޯ" ހައްދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ!
ރައީސް މަގޫދޫއަށް ވަޑައިނުގަތީ ރައްޔިތުންނާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިލުންވެވަޑައި ގަންނަވާތީ؟
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ރައީސް ނުދެއްވާ - ކައުންސިލް
ކޮއްކޯފުޅު މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށް އެއަރޕޯޓް ބަދަލުކުރުމަކީ އިންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެންސް ގެއްލުވާލުން - ފައްޔާޒު
މަގޫދޫގެ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައިވަނީ ރައީސްގެ ކޮއްކޯފުޅަށްޓަކާއެއް ނޫން: ޕީއެންސީ
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުން އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަންޑުންކޮށްލައިފި