ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 17:42
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑު ބޭނުންކުރަނީ
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑު ބޭނުންކުރަނީ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
އީ-ވޮލެޓުގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފް ކުރުން
ބީއެމްއެލްއިން ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރެވޭ އީ-ވޮލެޓުގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި
 
މިއީ ބޭންކިން އާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެޅުނު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް
 
ފައިސާ ފޮނުވުމަށް ކާޑުގެ ޕްރައިމަރީ އެކައުންޓްގެ ގޮތުގައި ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑެބިޓް ކާޑު ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ
 
ބޭންކުގެ ވިސާ ޔޫއެސްޑީ ކްރެޑިޓް ކާޑު ނުވަތަ މާސްޓަރކާޑް ޕްރީޕެއިޑް ޔޫއެސްޑީ ޓްރެވަލް ކާޑު ބޭނުން ކުރެވޭނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރެވޭ އީ-ވޮލެޓުގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ މީގެ ކުރިން ބްލޮކްކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މާރޗަންޓުން ނުވަތަ އޮންލައިންކޮށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައްކުރެވޭ ޕްލެޓްފޯމުތަކާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓުތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް އަލުން މުއާމަލާތްކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކުގެ ވިސާ ޔޫއެސްޑީ ކްރެޑިޓް ކާޑު ނުވަތަ މާސްޓަރކާޑް ޕްރީޕެއިޑް ޔޫއެސްޑީ ޓްރެވަލް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވުމާއި ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކާޑުތަކުގެ އިތުރުން، ފައިސާ ފޮނުވުމަށް ކާޑުގެ ޕްރައިމަރީ އެކައުންޓްގެ ގޮތުގައި ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބީއެމްއެލް ޑެބިޓް ކާޑު ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އީއޯ ކާރލް ސްޓުމްކަ ވިދާޅުވީ މިއީ ފްރީލާންސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި، ކުދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެފަރާތްތަކުގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ ފައިސާއަށް ބަރޯސާވާން ޖެހޭ ހިނދު، އެފާރަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ މުހިންމުކަމަށް ބަލައި ގެނެވުނު ބަދަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ބޭންކިން އާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެޅުނު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ލިބިގަތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަކީ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް