ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 00:18
ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް
ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް
އެމްޑީޕީ
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ އަޒުލުކުރެވޭ ވެރިޔަކަށް ވެގެންދާނީ ރައީސް މުއިއްޒު: މެންބަރު ހަލީމް
 
މަޖިލިސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް ފުރަތަމަ ކުރާނެ ކަމަކީ ރައީސް މުއިއްޒު އަޒުލުކުރުން
 
ހޯމަ ދުވަހު ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނެ
 
ގާނޫނަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ އަޒުލުކުރެވޭ ވެރިޔަކަށް ވެގެންދާނީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކަމަށް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ގަލޮޅު ތަރާވީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެންބަރު ހަލީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒަށް ގޮވާލަނީ ވެރިކަމެއް ކުރައްވަންވާނީ އިންސާފުވެރިކޮށް ކަމަށާއި، ވެރިކަން ކުރާނީ ހިތުހުރިގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ އަޒުލުކުރެވޭ ވެރިޔަކަށް ވެގެންދާނީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކަމަށެވެ. އަދި ފުރިހަމަ މެޖޯރިޓީއެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރައްވާނެކަމަށް މެންބަރު ހަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މެންބަރު ހަލީމް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ނުކުރެވި އޮތް ކަމަކީ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައިގެން ރާއްޖޭގެ ރައީސަކު މަގާމުން ވަކިކުރުން ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ހަލީމް ވިދާޅުވީ އިރާދަކުރެއްވިޔާ އެ ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، މަޖިލިސް އިންތިހާބު ރަނގަޅަށް ކާމިޔާބުކުރުމާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަކަށް ވެގެންދާނީ ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމުން ވަކިކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މައްސަލައިގައި މެންބަރު ހަލީމް ވިދާޅުވީ ގާނޫނަކުން ބަދަލު ގެންނަން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށައި، ޖުލައި މަހުގައި މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގައި ބޯޓު ޖައްސާނެ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ހަލީމް ވިދާޅުވީ މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓު އެތަނުގައި ބޭއްވުމަށް ގާނޫނަކުން އެ ބަދަލު ގެންނަން ޖެހުނު ނަމަވެސް އެކަން ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖުލައި މަހު މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގައި ބޯޓު ޖެއްސޭ ވަރު އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުންނާއެކު ކޮށް ނިންމަވާނެކަމަށެވެ.

މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް ވިދާޅުވީ މިވަގުތަކީ ވަރަށް ދަތި ވަރަށް އުނދަގޫ ވަގުތެއް ކަމަށެވެ. އެއީ އޭނާގެ ދާއިރާގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ވަރަށް މަސައްކަތުން 70 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިންމާފައި އޮތް އެއަރޕޯޓެއް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފޭރިގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ދާއިރާގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް މިހާރުވެސް އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ހަލީމް ވިދާޅުވީ ދައުލަތެއްގެ ސިފަ މި ރާއްޖޭގައި ގެއްލި ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި، މި ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން މިހާރަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން ބޭނުން ސަރުކާރަށް، ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ކޮށްފައި އޮންނަ ކަންކަން ދަމަހައްޓަން ޖެހޭނެ. ވަކި ސަރުކާރަކުން ކުރީތީ އައިސް ނަންބޯޑު ބަދަލުކުރާކަށް ނޫނީ ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދަން އުޅެގެން ނުވާނެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ފިތުނަ ފަސާދައެއް އުފެދިފައި. ދެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި މިދަނީ ތަޅާ ފޮޅުމަކާ ހަމައަށް. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން. ދައުލަތެއްގެ ސިފައިގައި މަސައްކަތް ކުރަންޏާ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައި ހުންނަ ކަންކަން ދަމަހައްޓަން.
ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް

މެންބަރު ހަލީމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު އައި އިރުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުންވެސް ކަންކަން ހުރީ ފަށާ ނުނިމި ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފަރެސްމާތޮޑާގެ އެއަރޕޯޓަކީ އެންމެ ހެކްޓަރެއް ހިއްކިފައި އޮތް ތަނެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރު ނިމުނު އިރުގައި އެތަނަށް މަތިންދާބޯޓު ޖައްސާ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ ކޮއްކޯފުޅު ހޮވުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާތަން ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިއީ ވަރަށް ހުތުރު ސިފައެއް. މިއީ ވެރިއެއްގެ ގައިގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ސިފައެއް ނޫން. ނިލަންދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާފައި ހުރީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ކޮއްކޮ. އެއްބަނޑު ކޮއްކޮ ހޮވުމަށްޓަކައި މިއަދު ދައުލަތުން 200 އެތައް މިލިއަނެއް ހަރަދުކޮށްފައި އޮތް 10 މިނެޓުން ދެވޭ ރަށެއްގެ އެއަރޕޯޓެއް ނިމިނިމި އޮއްވާ ހުއްޓުވާފައި ކޮއްކޯފުޅު ހޮވުމަށްޓަކައި އަނެއްކާ ނިލަންދޫގައި އެއަރޕޯޓެއް ހަދަނީ. އަދި ދަންވަރު ގަރާރެއް ނެރި، އެއަރޕޯޓް މުޅި މަގޫދޫއިން މަހުރޫމްކޮށްލުމަކީ ވަރަށް ހުތުރު ސިފައެއް. އަޅުގަނޑަށް މިކަމުގައި ގެއްލުމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު އެމްޑީޕީއަށް ޔަގީންކަން މިދެނީ 200 އިންސައްތަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރާނަން. ސަރުކާރާއި އަޅުގަނޑު ވާދަ މިކުރަނީ ކެރި ހުރެގެން. ކޮންމެ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރިޔަސް ބޮޑުތަކުން ކާމިޔާބުކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ޞާލިހަށް ދެން. މިއަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ.
ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް

މެންބަރު ހަލީމް ވިދާޅުވީ މަގޫދޫ އަދި ބިލެއްދޫ ރައްޔިތުން އަދި ފީއަލީ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ ހިތާމައިގައި މުޅި ޕާޓި އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހު އެއަރޕޯޓު މައްސަލައިގައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ވައްދާނެކަމަށް މެންބަރު ހަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމުގައި ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުން ތިބުމަށް މެންބަރު ވަނީ އެދިވަަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ އެމްޑީޕީއަށް، އެއީ 15.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން - ނާޒިލް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު