ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 23:43
ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން
ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން
ރައީސް އޮފީސް
"ރަސްމާލެ" އާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލަނީ
"ރަސްމާލެ" އާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް އޭސީސީ އިން ބަލަނީ
 
މި މަޝްރޫޢުގެ ފަހަތުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ގޮތް ނޭނގޭ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ބައެއް އާއްމުން ވެސް ދަނީ ތުހުމަތުކުރަމުން

މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫޢު ފުށިދިއްގަރު ނުވަތަ "ރަސްމާލެ" އާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

އޭސީސީ އިން އެފަދަ މައްސަލަ އެއް ބަަލަމުންދާ ކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކަން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުމާއި މެދު ސަރުކާރުން ބުނަނީ އެކަމަށް 10 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ ކަމަށެވެ. ރަސްމާލޭގެ ނަމުގައި ތަރައްޤީކުރާ އެ ރަށް ހިއްކަން 10.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ހޭދައެއް ހަރަދުވާނެ ކަމަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މުއްތަލިބު ވަނީ މީޑިއާ އަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މުއްތަލިބް ވިދާޅުވީ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުމަށް އެންމެ މަދުވެގެންވެސް 500 އާއި 700 މިލިއަން ޑޮލަރު އެ މަޝްރޫއަށް ހަރަދުވާނެކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގެ ފުންމިނާއި ވެލި ބޭނުންވާނެ އަދަދާއި ވެލި ނަގަންޖެހޭ ދުރުމިނަށް ބަލާއިރު މަޝްރޫއުގެ ހަރަދު ބޮޑުވަނީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި މަޝްރޫޢުގެ ފަހަތުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ގޮތް ނޭނގޭ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ބައެއް އާއްމުން ވެސް ދަނީ ތުހުމަތުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް