ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 13:39
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް
އެމްޑީޕީ
އަޅުގަނޑު ގެންގޮސް ހައްޔަރުވެސް ކުރަންވީ، ފުރާނަވެސް ދުއްވާލަންވީ، ކުޑަކޮށްވެސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން- ފައްޔާޒް
 
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ހުރިހާ މުހިއްމު މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި
 
އެމްޑީޕީ ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެކަމަށާއި އެކަން އެ ޕާޓީން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އެމްޑީޕީގެ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ބިރު ދައްކަން ސަރުކާރުން އުޅޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ގެންގޮސް ހައްޔަރު ކުރިއަސް، އަދި ފުރާނަ ދުއްވާލާ ހިސާބަށް ދިޔަޔަސް، ކުޑަކޮށްވެސް ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގެ ސިޑިބަރީގައި ބޭއްވި "ހެންވޭރު ތަރާވީސް" ގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައްޔާޒް ވަނީ ބުދަ ދުވަހު އޭނާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވާތީ، އެކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އަދި އޭނާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރައްވާފައިވަނީ، އޭނާ އަށް ބިރު ދައްކަން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެމްޑީޕީގެ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ބިރު ދައްކަން ކުރި ކަމެއް ކަމުގައި ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން އެމްޑީޕީ ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެކަމަށާއި އެކަން އެ ޕާޓީން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައްޔާޒް ވަނީ މި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ހުރިހާ ދިމާލަކުން ވެސް ފެންނަނީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ހައްދަވާ ދޮގާއި އޮޅުވާލެއްވުންތައް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއްދުވަހަށް ވުރެ އަނެއް ދުވަހަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ދޮގުތައް އިތުރުވަމުން ދާކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ރަށްރަށުގައި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ފަށާފައި ހުރި މުހިންމު ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތައް ވެސް ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި މިފަދަ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރެއްވުމުން ސަރުކާރުން ހިތްހަމަނުޖެހި ރުޅިގަދަވާ ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ކުދި ރަށްރަށުގައި ހުރި ކަންކަން ކުރާނެ ކަމަކަށް. އެ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ފާޅުގައި ނިމިިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ބޭކާރު ޚަރަދު ކުރީއޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގައި ބެލީ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ވޭތޯ
ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް / ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު

އަސާސީ ޚިދުމަތް ޤާއިމްނުކޮށް އިގްތިޞާދު ކުރި ނާރާނެ ކަމަށާއި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ކަންކަން ކޮށްފައިވާނީ ވިސްނުންތެރިކަމާއި އެކުގައި ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިޒް ކުރަން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
މިއީ އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ ވަގުތުކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ފައްޔާޒު
21 ވަނަ ދުވަހުލާ ވޯޓަކީ ދިވެހިންގެ ހައްގުތައް ދަމަހައްޓާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނެ ވޯޓެއް - ފައްޔާޒް
ހަންކެޑެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސްކުރާ ބޭންކާއެކު އެމްއެފްސީން ވަނީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި - ފައްޔާޒް
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑާލާފައި: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ހަންކެޑެ މަޝްރޫޢު އަށް ފައިސާ ހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަށް ފައްޔާޒް ރައްދު ދެއްވައިފި