ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 13:29
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ގެދޮރުވެރިޔާ ފްލެޓުތައް
ފްލެޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަށް 4 މަސްފަހުން ދިން ކުރު ޖަވާބު: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ!
 
މި މައްސަލަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޖަވާބުގައި އެދިފައިވޭ
 
"ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމްއާއި ގުޅިގެން ރައީސްގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން، ވަނީ ކޮމިޓީއެއްވެސް ހަދާފައި
 
ނުހަނު ފަރުވާކުޑަ ޖަވާބެއް ދީފައިވާތީ އެ ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުން

ކުރީ ސަރުކާރުން ދޫކުރި ފްލެޓުތައް ލިބުން ލަސްވާތީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަކުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަށް ރައީސް އޮފީހުން 4 މަސް ފަހުން ޖަވާބު ދީފިއެވެ.

މި ޕެޓިޝަން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ގިނަ ބައެއްގެ ސޮޔާއެކުއެވެ.  

ރައީސް އޮފީހަށް މި ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅީ 29 ނޮވެމްބަރު 2023 ގައެވެ.

އޭރު ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓުތައް ދޫކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން އޮތީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ގޯތި އަދި ފްލެޓު ލިބޭނެކަމަށް ފައިނަލް ލިސްޓުގައި ހިމެނި، ގެޒެޓު ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ޙަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ރައީސް އޮފީހުން ދީފައިވަނީ އޭގެ 4 މަސް ފަހުން 25 މާރޗު 2024 ގައެވެ.

4 މަސް ފަހުން ރައީސް އޮފީހުން ދީފައިވަނީވެސް ކުރު ޖަވާބެކެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޖަވާބުގައި އެދިފައިވެއެވެ.

"ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމްއާއި ގުޅިގެން ހުށަހާޅާ މައްސަލަތަކާއި އަދި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން، ވަނީ ކޮމިޓީއެއްވެސް ހަދާފައެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ފެށި "ބިންވެރިޔާ" އަދި "ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމްއާއި ގުޅިގެން ހުށަހާޅާ މައްސަލަތަކާއި އަދި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭސީސީގެ ލިސްޓު ކޮމެޓީން ބަލައި މުރާޖައާ ކުރާނެކަމަށާއި އެއާއެކު ނުހައްގުން މީހަކަށް ފްލެޓް ދީފައި އޮތްކަން އެނގިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނުހައްގުން ފުލެޓް ލިބިފައިވީނަމަވެސް އެމީހާގެ ހައްޤު އެއްކޮށް ގެއްލުނަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ އެހެން ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއަކުން ފުރުސަތު ދެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ފްލެޓުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސްގެ ސީދާ ލަފާފުޅުގެ ދަށުން ބައެއް ކަންކަން ހިނގަމުންދާއިރު، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި މި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ރައީސް އޮފީހުން 4 މަސް ފަހުން ނުހަނު ފަރުވާކުޑަ ޖަވާބެއް ދީފައިވާތީ އެ ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް