ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 17:09
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން - ފައިލް ފޮޓޯ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން - ފައިލް ފޮޓޯ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަން
އޭސީސީއަކަށް ރަސްމާލެ ނުފެނޭ، އުޅެނީ މާ ކުދިކުދި މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި - ޔާމީން
 
އެއްވެސް ކަމެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖަހައިގެން ފާސްކޮށްގެން ނޫނި ނުކުރެވެނެ
 
މައްސަލަ ބެލުމުގައި އިސްކަން ދޭނެ ތަރުތީބެއް އޮންނަން ވާނެ
 
ރަސްމާލޭގެ ވާހަކަ ގިނަ ބަޔަކު ދައްކަނަނީ ހާމަކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަކަށް ރަސްމާލެ ނުފެންނަ ކަމަށާއި، އެ ކޮމިޝަނުން އުޅެނީ މާ ކުދިކުދި މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ގެންނަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު އަލަށް އުފައްދަވާ ޕާޓީ ޕީއެންއެފް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ތާއިދާއެކު މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއިދު ހޯއްދެވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ އޯޑިއަންސްގައި އިންނަވާ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގަންޖެހޭނީ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އަދި މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓްކަމުގައިވާ ރަސްމާލޭގެ ވާހަކަ ގިނަ ބަޔަކު ދައްކަނަނީ ހާމަކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރަސްމާލޭގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވާހަކަ މިހާރު އެންމެން ދައްކާ އިރު، އޭސީސީން ދުވަނީ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ވެރިޔަކަށް ހުރި މޫސަ ފަހަތުން ކަމަށެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ވައްކަން ނުފެންނަނީތޯ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭސީސީން ތަހުގީގުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ފެނަކައިގެ ކުރީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ހިންގާފައިވާ ކަންކަން ފަދަ މައްސަލަތައް ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ތަނަކަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ، ނޫނީ ބަލާ މައްސަލަ ވަނަސް، އިސްކަން ދޭނެ ތަރުތީބެއް އޮންނަން ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ބޮޑުމިނަށް، ނޫނީ ގެއްލިގެންދާ ފައިސާގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި އިސްކަން ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ސަރުކާރުން ރަސްމާލެ ހިއްކަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ނޫން ކަމުގައި ސަރުކާރުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ޔާމީން ވަނީ އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ބިމެއް އަދި އެޕާޓްމަންޓެއް އަގުގެ ގޮތުގައި ދިނަސް އެ ދެވެނީ ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ބަޖެޓުގައި ނުހިނަމައި މަޝްރޫއެއް ހިންގާނީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އަދި ގާނޫނު އަސާސީގައި ކަޅާއި ހުދުން ލިޔެފައިވަނީ އެއްވެސް ކަމެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖަހައިގެން ފާސްކޮށްގެން ނޫނީ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ބިޔަ ބޮޑު މި މަޝްރޫއާއި ގުޅިގެން ޔާމީން ވަނީ ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިގުކުރައްވާ އެތަކެއް ސުވާލެއް އުފައްދަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް