ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 15:20
ހައި ކޯޓް
ހައި ކޯޓް
ގޫގުލް
ޖިންސީ ގޯނާކުރުން
ޖަލު ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ޝަރުތުތަކާއެކު ގޭބަންދުކުރުމަށް ކުރާ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ނެތް: ހައިކޯޓު
ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުތުތަކާއެކު އޭނާ ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ބާތިލު ކަމަށް
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން އޭނާ ރިމާންޑު ޖަލެއްގައި ބަންދު ކުރުމަށްވެސް ހައިކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައި

ބަންދުގައިހުރި މީހަކު ޝަރުޠާއެކު ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް ކޯޓުންކުރާ އަމުރަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ނުވަތަ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ނެތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބުނެފިއެވެ.

ހައިކޯޓުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ގްރޫމްކޮށްގެން ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށް ކުރި ޙުކުމުގައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފައިވަނީ އަނީސް ހިލްމީ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެއްގެ މައްޗަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުތުތަކާއެކު އޭނާ ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ބާތިލު ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އޭނާއަކީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދަށު ކޯޓުން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން އޭނާ ރިމާންޑު ޖަލެއްގައި ބަންދު ކުރުމަށްވެސް ހައިކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ހައިކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައި ބުނީ، މި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ޝަރީޢަތުން ޙުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައިހުރި މީހަކު ޝަރުޠާއެކު ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް ކޯޓުންކުރާ އަމުރަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ނުވަތަ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

 އަދި ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ޖަލުބަންދުގައިވާ ފަރާތްތައް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރެވެނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ނުދެކޭކަމަށްވެސް ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 57 ވަނަ މާއްދާގައި އެ ޤާނޫނުގައިވާ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށްފަހުވެސް އެފަދަ މީހުން އެނގޭނެ ނިޒާމެއް ދައުލަތުން ގާއިމުކުރުމަށް އޮންނައިރު، ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން ޖަލުބަންދުގައި ހުރިމީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލާނަމަ އެ މީހަކު އުޅޭނޫޅޭގޮތް ދައުލަތުގެ ނިޒާމު ގެ ތެރެއިން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓެން ވާނެކަމަށްވެސް ޙުކުމުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން ޖަލު ބަންދުގައި ހުންނަފަރާތެއް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިންކަމުގައިވާއިރު އެފަދަ އުޞޫލެއްނެތި ޖަލު ބަންދުގައިހުރި މީހަކު ގޭބަންދަށް ޤާނޫނީގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭނެކަމަށް ނުދެކޭކަމަށްވެސް ޙުުކުމުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް