ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 12:56
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން މަޢުމޫން ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން މަޢުމޫން ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަސްދޯނިތަކަށް ސިފައިން އެރުން
މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާފައިވަނީ މިސްކޮމިއުނިކޭޝަނަކުން، ފޮރުވިފައިވާ އިތުރު ކަމެއް ނެތް: މިނިސްޓަރު
 
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ސެޓްލައިޓް ފޯނު ބޭނުންކުރުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން މަނާ ކަމެއް
 
އެއީ ސެޓްލައިޓް ފޯނު ދޯނިތަކުގައި ބޭނުންކުރާތީ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއް
 
މަސްދޯނިތަކަށް ސިފައިން އަރާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާގެ ސިފައިން އަރާފައިވަނީ މިސްކޮމިއުނިކޭޝަން މައްސަލައަކުން ކަމަށާއި، ފޮރުވިފައިވާ އިތުރު ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން މަޢުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ޣައްސާން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސިފައިން ދިވެހި މަސްދޯނިތަކަށް އަރައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އާދައިގެ ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ފޯނުތަކާއި، މަސްދޯނީގެ އެކިއެކި ބައިތައް ބަލާފާސްކުރި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު މަސްވެރިން ނަގާފައިވާ ބައެއް ވީޑިއޯތައް ޑިލިޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ޣައްސާން ވިދާޅުވީ މަސްދޯނިތަކަށް ސިފައިން އަރާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުން ބޭރުވެފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދޯނިތަކުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ޓްރެކިން ޑިވައިސްތަކުން އެކަން ކަށަވަރުކުރެވޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ބޯޑިންގެ ހަރަކާތް ހިންގާފައިވަނީ މިސްކޮމިއުނިކޭޝަންއަކާއި ހެދި ކަމަށް ރަސްމީ މަސްދަރުތަކުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ސެޓްލައިޓް ފޯނު ދޯނިތަކުގައި ބޭނުންކުރާތީ ކަމަށާއި، އެ ހުރިތޯ ކަށަަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ޣައްސާން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ސެޓްލައިޓް ފޯނު ބޭނުންކުރުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން މަނާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެކަން ހިނގާފާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި، ފޮރުވިފައިވާ އިތުރު ކަމެއް ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސެޓްލައިޓް ފޯނު ބޭނުންކުރާތީ އެއީ އެމީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަމެއްކަމަށް ބުނެ ބޯޑުކުރީ. ނަމަވެސް އެއީ އިންޑިއާގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ސެޓްލައިޓް ފޯނު ބޭނުންކުރުން އިންޑިއާގެ ގަވާއިދަކަށް ނޫނީ ގާނޫނަކުން ގެނެވުނު ބަދަލަކުން އޮތީ މަނާކުރެވިފައި. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި އެއީ ބޭނުންކުރެވޭ ފޯނެއް. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަވާއިދުން މިހާރު ވަކި ވަރަކަށް ވުރެ ބޭރަށް މަސްވެރިކަން ކުރަން ނުކުންނަ ކަމަށްވަންޏާ ގެންގުޅުން ލާޒިމްކުރާ ފޯނެއް. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިޑުން ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ހަމަ ތިބީ ތިބެންޖެހޭ ގޮތަށް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާގެން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ބޯޑު ކުރަން މެދުވެރި ސަބަބެއް ކަމަށް އެބޭފުޅުން ދެއްވި ޖަވާބަކީ.
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން މަޢުމޫން

މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު އަރާފައިވަނީ 31 ޖެނުއަރީ އަދި 1 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ މަސް ދޯނިތަކަށް އެރި މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައި ވާއިރު، މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގޮވާލާފައިވެއެވެ. މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން މަސްވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައިވާތީ، އެ ދޯނިތަކުގައި ތިބި މަސްވެރިންނަށް ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓު ވެސް ވަނީ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ކައިރިވެފައިވާއިރު، 60ށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅައިފި
ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ދޯންޏާ ގުޅިއްޖެ: އެމްއެންޑީއެފް
ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 6,240 އަކަ ނޯޓިކަލް މޭލުގެ ސަރަހައްދެއް ބެލި
ޗައިނާގެ ވައިސް ޗެއަރމަން އޮފް ދަ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އޮފް ޔުނާން ޕްރޮވިންޝިއަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 މީހުންނާއެކު ގެއްލުނު ދޯނި އަދިވެސް ނުފެނޭ، ޑްރޯން ބޭނުންނުކުރާ ސަބަބު ސާފެއްނުކޮށްދިން
ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދުމަށް ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން 4519 ސްކެއަރ ނޯޓިކަލް މޭލު ސަރަހައްދު ބަލައިފި، އަދިވެސް ނުފެނޭ
މިއަދު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތަކީ ވަންހަނާ، ސިއްރު މައުލޫމާތު: މީކާއީލް
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު