ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 22:42
މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އައިމިނަތު މުޒްނީނާ އާއި ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އާލިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އައިމިނަތު މުޒްނީނާ އާއި ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އާލިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުން
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި، އެވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: އެމްޓީއޭ
 
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިގްތިސާދާ ވެސް ގުޅިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކެއް
 
ފަސޭހައިން ލޯނުތައް ލިބޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޓީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އައިމިނަތު މުޒްނީނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބަލާއިރު، ގިނައިން ކުރިއަރައިގެންދަނީ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް ކަމަށެވެ.

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މުޒްނީނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ފަސޭހައިން ލޯނުތައް ލިބޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މުޒްނީނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް ލޯނު ނަގާއިރު، އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ބޮޑުވުމާއި، ރަހުނު ބަހައްޓަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކުރިއަށް ނުދެވޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަނީ މިފަދަ ވިޔަފާރިންނަށް ފަހިފުރުސަތުތެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އާލިމް ވިދާޅުވީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިގްތިސާދާ ވެސް ގުޅިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިވިޔަފާރިތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާލިމް ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިގްތިސާދާއި ގުޅިފައިވާ ސިނާއަތެއް ކަމަށާއި، މި ސިނާއަތުގެ ޕޮލިސީތައް ހަދާއިރު، އެސިނާއަތުގައި ހިމެނޭ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިތަކާއި، ހޮޓެލްތަކަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ސަސްޓެއިނަބަލް ގޮތެއްގައި ޕޮލިސީތައް އެކުލަވާލައި، ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުނިޔޭގައި ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވެސް އެނގޭތޯ އިގްތިސާދާ ގުޅިފައި އިންނާނީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ކަންތައްތައް. އިގްތިސާދު އެކަހެރިނުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމަކުން. އެއީ އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތައް ކަމަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް ސިޔާސީ ކަންތައްތައްކަމުގައި ވިޔަސް އެންވަރުމެންޓް ކަންތައްތަކަށް ބެލިއަސް. ހުރިހާ ކަމާއި ގުޅިލާމެހިފައި މިއޮންނަނީ އިކޮނޮމީއާ.
ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އާލިމް

އާލިމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެކަން ހައްލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް