ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 14:42
ނޯލަންޑް އޯބޯ؛ ނިއުރަލިންކްގެ ބްރެއިން ޗިޕް ލެއްވި ޕޭޝަންޓް
ރާޒުވާ
އަތެއް ތަނެއް ގުޑުވާވެސް ނުލާ ރާޒުވާ ގަނޑެއް ޖަހާލެވިދާނެތަ؟
 
ނޯލަންޑް ކުޅެމުން ދިއަ ރާޒުވާ މެޗަކީ، ނިއުރަލިންކްގެ ޗިޕްގެ ބޭނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުން ކުރާ ކުރުން
 
ނޯލަންޑްއަކީ ނިއުރަލިންކްގެ މި ޚާއްޞަ ޗިޕް، ސިކުނޑިއާ ގުޅާލި ފުރަތަމަ މީހާ
 
މި ޑިވައިސް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ޗިޕް ލައްވާފައިވާ މީހާގެ ޚިޔާލަށް އަންނަ ކަންކަމުގެ ބާރުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ މައުސްގެ ކަރސަރ ނުވަތަ ކީބޯޑް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް

ގޮނޑިއެއް ކައިރީގައި އިނދެ ރާޒުވާ ކުޅެލުމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ވަރަށް އާދައިގެ ކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ޢުމުރުން 29 އަހަރުގެ ނޯލަންޑް އާބޯ ކުޅެމުން އެ ދަނީ އާދައިގެ ރާޒުވާއެއް ނޫނެވެ. އަތެއް ތަނެއް ގުޑުވާ ނުލާ، ބޯޑު މަތީގައި ހުރި ފުއްތައް ގުޑުވަމުން އެ ދަނީ އޭނާގެ ސިކުނޑީގެ ބާރުގައެވެ. މަހުޖަނު އީލޯން މަސްކުގެ ނިއުރަލިންކް ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އީޖާދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޚާއްޞަ ޗިޕެއްގެ އެހީގައެވެ.

ނޯލަންޑް ކުޅެމުން އެ ގެންދާ ރާޒުވާ މެޗަކީ، ނިއުރަލިންކްގެ ޗިޕްގެ ބޭނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުން ކުރާ ކުރުމެވެ. ނިއުރަލިންކުން ވަނީ އެ މަންޒަރުތައް ލައިވްސްޓްރީމްވެސް ކޮށްފައެވެ.

ނޯލަންޑްއަކީ ނިއުރަލިންކްގެ މި ޚާއްޞަ ޗިޕް، ސިކުނޑިއާ ގުޅާލި ފުރަތަމަ މީހާއެވެ. މި ޑިވައިސް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ޗިޕް ލައްވާފައި ވާ މީހާގެ ޚިޔާލަށް އަންނަ ކަންކަމުގެ ބާރުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ މައުސްގެ ކަރސަރ ނުވަތަ ކީބޯޑް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

މީގެ 8 އަހަރު ކުރިން، ޑައިވް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ހާދިޘާއަކަށް ފަހު ނޯލަންޑްގެ ކޮނޑުން ފެށިގެން ތިރީގައި އެއްވެސް ވާތްގެއް ނުހުރެއެވެ. ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅުމަށްފަހު ދިރިއުޅުމަށް ބިންދާލި ބިޔަ ރާޅާއެކު މަޑުޖެހިލުމަށް ނޯލަންޑްއަށް މަޖުބޫރުވިއެވެ. ރާޒުވާ ކުޅުމަކީ އޭނާ އިންތިހާއަށް ގަޔާވާ ކަމަކަށް ވީ ނަމަވެސް، އެފަދަ އެތައް ކަމެއް، މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އޭނާއަށް ހުންނަން ޖެހުނީ ނުކޮށެވެ. ނަމަވެސް ނިއުރަލިންކްގެ ޑިވައިސްއާއެކު، ނޯލަންޑްގެ އުންމީދުތައް ވަނީ އާވާން ފަށާފައެވެ.

ތެދެއް، ރާޒުވާ ކުޅުމަކީ އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިކުރާ ކަމެއް. މީ ނިއުރަލިންކްގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތެއް. މިދިޔަ އަހަރުތަކުގަ އަހަންނަށް އެވަރަށް ކޮށް ނުއުޅެވުނު ކަމެއް މީ، ޚާއްޞަކޮށް، މި ގޮތަކަށް ނުކުޅެވޭ. މައުސް ސްޓިކްއާ އެކަހަލަ އެއްޗެހި ބޭނުން ކުރީ، އެކަމަކު މިހާރު، ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އެ ކުރަނީ ހަމަ އަހަރެންގެ ސިކުނޑި. ސްކްރީންގަ، އެކިކޮޅުކޮޅަށް ކަރސަރ ދުވާތަން ފެންނަންޏާ، އެ ކަމެއް އެ ކުރަނީ ހަމަ އަހަރެންގެ ސިކުނޑި. ހަމަ އަހަރެން. ކޫލްއެއް ނޫންތަ؟
ނޯލަންޑް އޯބޯ؛ ނިއުރަލިންކްގެ ބްރެއިން ޗިޕް ލެއްވި ޕޭޝަންޓް

އާ ޑިވައިސްއަށް ގެނެވިދާނެ އިސްލާހީ އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ހުރި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، މިހާރު ހުރި ވަރުންވެސް އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލައިދީފި ކަމަށް ނޯލަންޑް ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.

ފުރަތަމަ ފަށައިގަތީ އެކިއެކި ކަންކަމުން. ޚިޔާލީ ހަރަކާތްތަކާއި، އެ ހަރަކާތެއް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ހަރަކާތްތަކުގެ ފަރަގު ދެނެގަންނަން އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރީ. ފެށި ދުވަސްކޮޅު ހަމަ ބޮޑަށް ކުރިއަށް ދިޔައީ އެ ހަރަކާތެއް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ މިސްރާބާ ދިމާއަށް. މިސާލަކަށް ހިނގާ ބަލަމާ، އަހަރެންގެ ކަނާތަށް، ކަނާއަތް އެތަނުން މިތަނަށް ގެންދަން މި ވިސްނަނީ. އެހާ ހިސާބުން، ބޭ އިޚްތިޔާރުގަ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން މައުސްގެ ކަރސަރވެސް ގުޑުވޭ ކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވެން ފަށައިފި. ހީވާ ކަހަލަ ކަރސަރ ގުޑުވާލާނެ ބާރެއް އަހަންނަށް ލިބެނީއޭވެސް. ސްކްރީންގެ ވަކި ތަނަކަށް ބަލައިލީމަ، އެތަނަކަށް ކަރސަރ ދާނެ. ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ތަޖުރިބާއެއް ކުރެވެނީ.
ނޯލަންޑް އޯބޯ؛ ނިއުރަލިންކްގެ ބްރެއިން ޗިޕް ލެއްވި ޕޭޝަންޓް

އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓްސް އޮފް ހެލްތުގެ ކުރީގެ ޕްރޮގްރާމް ޑައިރެކްޓަރ ފޮރ ނިއުރަލް އިންޖިނޭރިންގް، ކިޕް ލުޑްވިގް ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި، ނިއުރަލިންކްގެ ޑިވައިސްއަކީ ރަނގަޅު ފެށުމެކެވެ. ނަމަވެސް، ފަހަރެއްގައިވެސް ކާމިޔާބު އިންޤިލާބީ ފެށުމެއް ނޫނެވެ.

ނިއުރަލިންކްގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމުގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ ކަމަށާ، ޖަނަވާރު ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަޖުރިބާތަކުގައި ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އިންސްޕެކްޓަރުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. އެ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވީ، އިންސާނުންގެ ސިކުނޑީގައި ޗިޕްތައް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ކްލިއަރަންސް ލިބިފައި ވާ ކަމަށް ނިއުރަލިންކުން ހާމަ ކުރިތާ މަހެއްވެސް ނުވަނީހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް