ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 11:14
ސަރުކާރުން ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ސަރުކާރުން ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރު
އެންމެ ޓުވީޓެއް، މުޅި ސަރުކާރު ޑިފެންސަށް! ވެއްޓުނީ ހޫނު ފެނަށް!
 
ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް އަތަށް ގޮވާ މި ސަރުކާރުގެ އަތަށް، މިފަހަރު ވެސް ހެޔޮވަރުގެ ގޮވުމެއް ގޮވައިފި

މި ސަރުކާރުގެ މިސްރާބު ގޯސްވެފައިވާކަމީ، މުޅި ދިވެހި ޤައުމު ދަންނާނެ ކަމެކެވެ. އެތައް ވަޢުދުތަކާއި، ހުވަފެންތަކެއް ދެއްކުމަށްފަހު ވެރިކަމަށް އައި ސަރުކާރުން، ރައްޔިތުން މާޔޫސްކޮށްލައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައިފި އެވެ. ޤާނޫނީ ވެރިކަމެއްގެ ސިފަ އިން ނެއްޓި، ސަރުކާރު މި ދަނީ މުޅިން އެހެން މިސްރާބެއްގަ އެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާ ނަމަ، ސަރުކާރު ދަތުރު ކުރަމުން ދަނީ ރިޔާ ކެނޑިފައި އޮތް ބޮއްކުރަލެއް ދުވާާ ޢުސޫލުންނެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ އިން ދަނީ ކެމްޕެއިންގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގަމުންނެވެ. ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ. އޭގެ ދަތުރެއްގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގެ ސަބަބުން، ސަރުކާރަށް ހީވީ ހަތަރު އަދަރެސް ފެނު ޖެހުނުހެންނެވެ.

މ.އަތޮޅު ރަތްމަންދޫގައި ހުންނަވާ ޝާހިދު ހިއްސާ ކުރެއްވި ވީޑިއޯގައި ވިދާޅުވަނީ، ކުޑަ ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، މި ސަރުކާރުން ވަނީ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓާލާފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަތްމަންދޫގައި ހިނގަމުން އައި މަޝްރޫއުތައް ވެސް ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، ފެންނަން އޮތީ އެ މަންޒަރެވެ. އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓިއްޖެ އެވެ. ކުރިއަކަށް ނުދެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް ވެސް ވިދާޅުވީ، މަޝްރޫއުތައް އަލުން ފެށޭނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ފަހު ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫއުތައް ފެށުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވީ ވެސް ރައީސް ނޫންތޯ އެވެ؟

ޝާހިދުގެ ޓުވީޓާއެކު މުޅި ސަރުކާރުގެ "ފަޔަށް ހިނި" އެރި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ޓުވިޓާގައި ޝާހިދަށް ރައްދު ދެއްވަން ފެއްޓެވި އެވެ. މުޅި ސަރުކާރު ކުޅެން ފެށީ ޑިފެންސް އަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އޭގެން ގޮވީ އަތަށެވެ. ޝާހިދުގެ އެންމެ ޓުވީޓެއްގެ ދަށުވެ، ސަރުކާރު ހީވަނީ މަރުފަލިޖަހާ ހެންނެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް އާއި، ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓަރުޑޮކްޓަރު ޢަބްދުﷲމުއްތަލިބު އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު އާއި، ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިޙުސާން އަދި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރު މަރިޔަމް މާރިޔާ ވެސް ޓުވީޓު ކުރެއްވި އެވެ. ޝާހިދަށް ރައްދު ދެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ވަރުވަރުން ލައްވާފައި ތިބި އެމްޑީންނާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި، ނައިބު ވަޒީރުން އަދި ކޯޑިނޭޓަރުން ވެސް އުޅުއްވީ ޓުވީޓު ކުރެއްވުމަގަ އެވެ. އެކަމަކު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ލިބުނީ އިތުރު ބޮލު ރިހުމެއްކަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުން ދެއްކި ވާހަކަތަކުން ސާފުވި އެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް އަތަށް ގޮވާ މި ސަރުކާރުގެ އަތަށް، މިފަހަރު ވެސް ހެޔޮވަރުގެ ގޮވުމެއް ގޮވައިފި އެވެ.

ދަންނަވަންތޯ އެވެ! ލޮބުވެތި ވަޒީރުންނޭވެ! ދެން ވެސް ސަރުކާރުގައި ތިބި ސިޔާސީ މީހުންނޭވެ! އެހެން މީހުންނާ ދިމާލަށް ހެއްދެވި ނުހެއްދެވި އަށް ގޮވުމުގެ ބަދަލުގައި، އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކެމްޕެއިން ކުރުން ކިހިނެއްވާނެތޯ އެވެ؟ އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ވައުދުތަކާއި، ސިޔާސަތުތައް ވިއްކުން މާބުއްދިވެރި ނޫންތޯ އެވެ؟

އަދި ވެސް ތިޔަ އުޅުއްވަނީ ތަސައްރަފު ނުފުރޭ މީހުން އުޅޭ ހެންނެވެ. ކަންކަމުގައި ބޮޑާ ނުހާކާށެވެ. އިދިިކޮޅު ޕާޓީގެ މީހަކު ދެތިން އެއްޗެއް ބުނެލާއިރަށް، ތިޔަވަރަށް ޑިފެންސް އަށް ކުޅެނީ ސަރުކާރު ހާދަ ބަލިކަށިވީމަތާ އެވެ!

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ
އިންޑިއާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް
ޖަޔަޝަންކަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް