ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 14:51
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ދަރަނި މެނޭޖްކުރުން
ރިކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ނުވޭ - އޮޑިޓް
 
މެދުރާސްތާގައި ދަރަނި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިސްކަލް އެންކަރސް ހާސިލްކުރެވޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ
 
2024 ވަނަ އަހަރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ
 
ރިކަރެންޓް ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ފެނިގެންދަނީ ކުޑަ ކުރިއެރުންތަކެއް

މިޑް ޓާމް ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ ނުވަތަ މެދު ރާސްތާގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ 2024-2026 ގައި ބުނެފައިވާ ރިކަރެންޓް ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެކަށޭނެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީ) އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޖެކްޓުން ލިބޭ ފައިދާއިން ސަރުކާރަށް ޑިވިޑެންޑް ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުވުމާއި، ކާބަން ކްރެޑިޓް ވިއްކުމުގެ އާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އެނަލިސިސް އިން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރުން އަދިވެސް ޕްލޭނިން މަރުހަލާތަކަށް ވުރެ ކުރިއަށް ގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ނެރެންޖެހޭ ނަތީޖާތަކުގެ މަސައްކަތް ނުފެށުނު ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ގިނަ ވަގުތު ތަކެއް ނަގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި (2024 ވަނަ އަހަރު 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ) ނުވަތަ މެދުރާސްތާގައި (މެދުރާސްތާގައި ޖުމްލަ4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ރިޓާން) މި ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަންދާޒާ ކުރެވޭ މާލީ ރިޓާން ސަރުކާރަށް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އަދިވެސް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2024 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ޕްރޮޕޯސަލްގައި މިޑްޓާމް ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާ ރެވެނިއު އިނީޝިއޭޓިވްސް ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ. އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނީ ފިސްކަލް ކޮންސޮލިޑޭޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމެއް ނެތި، މިކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު މިޑްޓާމް ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގެ މެދުރާސްތާގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ޝެޑިއުލްތަކަށް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިޑްޓާމް ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ 2024-2026 ގެ ރިވިއުކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މިޑް ޓާމް ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ ނުވަވަ މެދު ރާސްތާގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ 2024-2026 ގައި ބުނެފައިވާ ރިކަރެންޓް ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ފެނިގެންދަނީ ކުޑަ ކުރިއެރުންތަކެއް ކަމަށާއި، މުހިއްމު ނެރެންޖެހޭ ނަތީޖާތަކާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ މަސައްކަތްތައް ހުރީ ޕްލޭނިންގ އަދި ރިސޯސް އެލޮކޭޝަން މަރުހަލާގައި ކަމަށެވެ.

މިޑްޓާމް ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ، މުހިންމު އަދި ނެރެންޖެހޭ ނަތީޖާތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމުމާއި، އިޞްލާޙުތައް ވަގުތުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކުރިއެރުމުގެ ފެންވަރަކީ (އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންކަން ރޭވުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި އަދިވެސް އެބަހުރި) 2024 ވަނަ އަހަރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2024 ވަނަ އަހަރު 2.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ނަމަވެސް މެދުރާސްތާގެ ތެރޭގައިވެސް 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ނަމަވެސް ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިޑްޓާމް ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ 2024-2026 ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ފިސްކަލް ކޮންސޮލިޑޭޝަން ފިޔަވަޅުތައް ދިރާސާކުރުމުން އެނގެނީ، ފިސްކަލް ކޮންސޮލިޑޭޝަންތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކައި މުހިންމު، ހަރުދަނާ މޮނިޓަރިންގ މެކޭނިޒަމްތަކާއި، އެކަށީގެންވާ ޒިންމާދާރުކަމުގެ ނިޒާމެއް ސަރުކާރުގެ ނެތްކަން ކަމަށް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ކޮންސޮލިޑޭޝަން ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އިތުރު ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ފިސްކަލް ކޮންސޮލިޑޭޝަންގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ އަންދާޒާތައް ދިރާސާކުރުމުން އެނގެނީ މެދުރާސްތާގައި ދަރަނި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިސްކަލް އެންކަރސް ހާސިލްކުރެވޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، މެދުރާސްތާގައި ފިސްކަލް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިސްކަލް އެންކަރސް އަކީ ވަރަށް ގޮންޖެހުންބޮޑު އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ކާމިޔާބީ ބިނާވެގެންދާނީ މިޑްޓާމް ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްޗަށް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް