ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 17:26
އެންމެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވަނީ ޚާންޔޫނިސްގެ އިމާރާތްތައް
އެންމެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވަނީ ޚާންޔޫނިސްގެ އިމާރާތްތައް
އަނަދޮލޫ
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ
ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތަކުން ފެންނަގޮތުގައި ޣައްޒާގެ 35 އިންސައްތަ އިމާރާތްތައް ވަނީ ހަލާކުވެފައި: އދ
 
ޔޫނޯސެޓް އިން ބުނީ މިހަނގުރަމައިގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވަނީ ޚާން ޔޫނިސް އާއި ޣައްޒާގެ ގަވަރުނަރޭޓްގެ އިމާރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ.

ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތަކުން ފެންނަގޮތުގައި ޣައްޒާގެ 35 އިންސައްތަ އިމާރާތްތައް ވަނީ ހަލާކުވެފައި ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފިއެވެ.

އދ.ގެ ސެޓެލައިޓް ސެންޓަރުން އެނަލައިޒްކޮށްފައިވާ ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ވަށާލާފައިވާ އެންކްލޭވްއަށް އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގެ އިމާރާތްތަކުގެ 35 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ.

އދގެ ސެޓެލައިޓް ސެންޓަރު، ޔޫނޯސެޓްގެ އެސެސްމަންޓުގައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ހައި ރިޒޮލިއުޝަން ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތައް ބޭނުންކޮށް، އެންމެ ފަހުގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ފެށުމުގެ ކުރިންނާއި ފަހުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކާ އަޅާކިޔާފައެވެ. އެގޮތުން ޣައްޒާގެ ހުރިހާ އިމާރާތެއްގެ 35 އިންސައްތަ ނުވަތަ 88،868 އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުން ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 31،198 އިމާރާތެއް ހަލާކުވެފައިވާ އިރު، 16،908 އިމާރާތަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ ތަންތަން ކަމަށާއި 40،762 އިމާރާތަކީ އާދައިގެ ގެއްލުމެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިއީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ނެގި ފޮޓޯތަކަށް ބިނާކޮށް މީގެ ކުރިން ހެދި އެސެސްމަންޓާ އަޅާބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް 20،000 އެއްހާ ހަލާކުވެފައިވާ އިމާރާތްތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޔޫނޯސެޓް އިން ބުންޏެވެ.

ޔޫނޯސެޓް އިން ބުނީ މިހަނގުރަމައިގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވަނީ ޚާން ޔޫނިސް އާއި ޣައްޒާގެ ގަވަރުނަރޭޓްގެ އިމާރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ.  

ފަލަސްތީނުގެ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ހަމާސް ޖަމާއަތުން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ޣައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާގައި އިސްރާއީލުގެ 1،200 އެއްހާ މީހުން ޝަހީދުވި ފަހުން އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ނުރައްކާތެރި އަސްކަރީ ހަމަލާތަކެއް ދީފަ އެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ހަމާސް ޖަމާއަތުން ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިސްރާއީލުގެ 1200 އެއްހާ މީހުން މަރުވި ފަހުން އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ނުރައްކާތެރި އަސްކަރީ ހަމަލާތަކެއް ދޭން ފަށައިފައެވެ.

އެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 32،000 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.

އިސްރާއީލު ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުންގެ ގެދޮރު ގެއްލި، ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ޖެހިފައިވާއިރު، ޣައްޒާގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި ކަމަށް އދ.އިން ބުނެއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖަރީމާހިންގުމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ނެރުނު ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ތެލްއަވީވްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ގަތުލުއާންމުގެ އަމަލުތައް ނުކުރުމަށާއި ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި