ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 17:08
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރަށް ތައުރީފް
ވިދާޅުވާން ބޭނުންނުވެ، ޔާމީންގެ ތައުރީފު ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރަށް
 
ޔާމީން ވަނީ މިސަރުކާރުން މުވައްޒަފުންނަށް ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފައި
 
ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް މިސަރުކާރުން ނުހިންގޭ
 
ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރަށްވުރެ އިތުރަށް މިސަރުކާރުން މަހަކު 150 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަ ކޮށްފައިވޭ

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކަށް, ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތައުރީފު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޕީއެންއެފްގެ ޖަލްސާއެއްގައި އޯޑިއަންސްގައި އިންނަވައި ވާހަކަދައްވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ދެ ސަރުކާރު އަޅާކިޔާއިރު، ފުރަތަމަ ދެމަހު ވެސް ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރު 2.7 ބިލިއަން ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރާއި އެއްވަރަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރަށްވުރެ އިތުރަށް މިސަރުކާރުން މަހަކު 150 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެސަބަބާއި ހުރެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް މިސަރުކާރުން ނުހިންގޭ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ބުނަން ބޭނުންނުވިޔަސް ފުރަތަމަ ދެ މަހަށް އަޅާކިޔާއިރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ސަރުކާރު މިއޮތީ 2.7 ބިލިއަން ދެހާސް ހަތްސަތޭ މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައި. ދެން އަޅުގަނޑު ހީކުރީ މިސަރުކާރުން އެއާ އެއްވަރުވަރު ކުރާނެ ކަމަށް. އެކަމަކު މިސަރުކާރަށް ކުރެވިފައި އޮތީ އެންމެ އެއްހާސް މިލިއަން. އެއީ އެންމެ އެއްހާސް މިލިއަން. އެހެންވީމަ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ބޮޑެތި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު އެއީ ތަންތަނުގައި މަޝްރޫއުތައް ނުހިނގާގެން އުޅޭ ކަމަކީ. އެންމެ އެއްހާސް މިލިއަން ކުރެވިފައި މިއޮތީ. އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އެބައޮތް ދެހާސް ހަތްސަތޭކަ މިލިއަން. މި ދެމަހުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް އިތުރުވެއްޖެ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ޖެނުއަރީ، ފެބްރުއަރީގައި މިދެ މަހުގައި އެމްޑީޕީ ސަރުކާރާ އެ ދަމަހަށް އަޅާ ބަލާއިރު ތިން ސަތޭކަ މިލިއަން. މާނައަކީ އެވްރެޖްކޮށް 150 މިލިއަން ހަމައެކަނި މުވައްޒަފުންގެ ހަރަދާ އިނާއަތްތަކަށް ހަރަދުވެއްޖެއޭ މިސަރުކާރުން.
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

މީގެ އިތުރުން ޔާމީން ވަނީ މިސަރުކާރުން މުވައްޒަފުންނަށް ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށާއި، އާއިލީ މީހުންގެ ދަރިން ވެސް ވަޒީފާތަކުން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެމުންދާ ކަމަށެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންނާއި މެދު ސަރުކާރަކުން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތް ނޫން ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރު އުޅެނީ، ޕާން ފޮތި ބޭނުންވެގެން ހިޔަޅު އުޅުނުހެން!
ތައުލީމީ ގާބިލު ބޭފުޅުންގެ ބަދަލުގައި ފެންނަނީ ކުށުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން މަގާމުތަކަށް އައްޔަންކުރާ މަންޒަރު
ރައީސް މުއިއްޒު މިހާތަނަށް ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާފައެއް ނުވޭ: މެންބަރު ފަލާހު
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
ވަގު ޓީޓީ ބޭނުންކޮށްގެން މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އެތެރެ ކުރި ޝިފާއު އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީގެ ބޮޑު މަގާމެއް ދިނުމަށްފަހު ވަކިކޮށްފި
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ބަދަލުތައް ގެންނަނީ ރައީސް ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ކަންކަން ފަސޭހަކުރެއްވުމަށް: ހީނާ
މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ބަޖެޓުގައި ލާރި ނެތްނަމަ، ރަސްމީ ފާލަން ބަދަލުކުރަން 11 މިލިއަނުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުފަށާނެ: ޒިޔާދު
ރައީސް މުއިއްޒަށް ވެގެން ވާނަމަ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރައްވާނެކަން ވަރަށް ސާފު - ހަސަން ލަތީފް