ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 13:37
މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ
މި ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ މިނިވަންކަން ގެއްލި އަނިޔާވެރިކަން އިސްކުރާނެ - ފައްޔާޒް
 
ސަރުކާރުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރަން ޖާގަ ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި އަނިޔާވެރިކަމަށް އަލުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި

މި ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ މިނިވަންކަން ގެއްލި އަނިޔާވެރިކަން އިސްކުރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަދި ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފައްޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އިފްހާމް ހުސެއިން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ކެމްޕޭނު ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން، މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެ ނަމަ އަނިޔާވެރިވާނެކަމާ މެދު ޝައްކެއް ނެތް ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް މި ސަރުކާރުން އެމްޑީޕީގެ އަނގަ ބަންދުކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި އެކަން ނުވީ އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި އޮތުމުން ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެއްޔާ ހީ ނުކުރާ ވަރަށް ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން ދަނީ ދޮގު މައްޗަށް ދޮގު ހަދަމުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ފައްޔާޒް ވަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. މި ސަރުކާރަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ ކަަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކުރިން އުންމީދު ކުރެއްވި ނަމަވެސް، ސަރުކާރުން ހަދަމުންދާ ދޮގުތައް ހާމަވުމުން، މިހާރު މި ސަރުކާރަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރަން ޖާގަ ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި އަނިޔާވެރިކަމަށް އަލުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޭބޯ ނާރާވަރަށް ދޮގުހެދީމަ ކިހިނެތްތޯ ހަދަން މި ޖެހެނީ؟ އާދަ މިހާރު ދެން ޖެހޭނީ ވައްޓާލަން. އަޅުގަނޑު ކުރީ ރެއަކު ޑރ.ދޮގު މުއިއްޒު ވައްޓާލާ ވާހަކަދެއްކީމަ ވަރަށް ވަރުވޭ އެބަ އެ ބޭފުޅުންނަށް. ވައްޓާލަން ޖެހިއްޖެއްޔާ ވައްޓާލާނަން.
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް

ފައްޔާޒް ވަނީ މި ސަރުކާރުން ގޯތި ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ދޮގު ހަދަމުންދާ ކަމަށާއި ގޯތި ދޭނެ ނަމަ ގޯތީގެ މައްސަލަ ބަލަން ކޮމިޓީ އެއް އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ކުރީ ސަރުކާރުން ގޯތި ދިންތަނަކުން ދިން މިންވަރަކަށް އާއްމުންނާއި އެތަންތަން ހަވާލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާތީ، އެ ވައުދު ފުއްދަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ފައްޔާޒް ވަނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ޖެހޭ ފްލެޓާއި ގޯތި ނުދީ މި ސަރުކާރުން އެތަންތަން ހިފަހައްޓާތީ އެކަމާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިޒް ކުރަން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
މިއީ އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ ވަގުތުކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ފައްޔާޒު
21 ވަނަ ދުވަހުލާ ވޯޓަކީ ދިވެހިންގެ ހައްގުތައް ދަމަހައްޓާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނެ ވޯޓެއް - ފައްޔާޒް
ހަންކެޑެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސްކުރާ ބޭންކާއެކު އެމްއެފްސީން ވަނީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި - ފައްޔާޒް
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑާލާފައި: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ހަންކެޑެ މަޝްރޫޢު އަށް ފައިސާ ހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަށް ފައްޔާޒް ރައްދު ދެއްވައިފި