ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 05:21
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި، އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި، އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން
އޭސީސީން ވެސް އެންގީ ބެޑްމިންޓަން އިންތިޚާބު މަޑު ޖައްސާލުމަށް
 
އޭސީސީން އެންގީ އެ އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅުން ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން ދާތީ، ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން މަޑު ޖައްސާލުމަށް

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އައު ދައުރަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު މަޑު ޖައްސާލުމަށް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ވެސް އަންގައިފި އެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން ނިންމާފައި ވަނީ، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު (ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ) ބޭއްވުމަށެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި، އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޚާބަށް އިއުލާންކޮށް، އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު ޠަލާލް (ޠަލާ) ވަނީ އިންތިޚާބު މަޑު ޖައްސާލުމަށް އަންގައިފަ އެވެ. އެއީ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް އިސްލާޙު ކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން އެ އެސޯސިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތައް ވެސް އޮތީ، ކޮމިޝަނަރުގެ އިތުރުން ކުޅިވަރާ ގުޅޭ އެހެން އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފަ އެވެ.

އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އެސީސީން ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފީހަށް ވަދެފަ އެވެ. އޭސީސީގެ ތަޙުގީގީ ޓީމެއް އެ އެސޯސިއޭޝަނަށް ވެދައި ވަނީ، އޭސީސީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުގީގަށެވެ. އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބު މަޑު ޖައްސާލުމަށް އެސީސީން ވަނީ ބުދަ ދުވަހު އަންގައިފަ އެވެ. އޭސީސީން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެ އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅުން ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން ދާތީ، ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން މަޑު ޖައްސާލުމަށެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާފައި ވަނީ ދެ ބޭފުޅުންނެވެ. ޤައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ މުޙައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދު އަދި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ އިޝްފާން މުޙައްމަދު (އިއްޕަ) އެވެ. އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ތިން ފަރާތަކުން ވާދަކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލި އަޖުފާން ހިމެނެ އެވެ. ނައިބު ރައީސުންނަށް ކުރިމަތިލި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ދެން ހިމެނެނީ މިހާރު ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި މޫސާ ނާޝިދު އަދި އަޙުމަދު ޝިހާމް (ޕުޗު) އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް