ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2024 | ބުދަ 14:12
ވިއާމޯގެ މި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ އިހުގެ މޯބައިލް ފޯނުތައް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް
ލޯފަން މީހުންނަށް ދޭ ޚާއްސަ ޚިދުމަތް
ރާއްޖޭގައިވެސް ވަރުގަދަ ޓެލެކޮމް ކުންފުނިތަކެއް...އެއްވެސް ބަޔަކަށް މިފަދަ ޚިދުމަތަކާ މެދު ވިސްނާލެވުނުބާ؟
 
ވިއާމޯއިން ބުނާ ގޮތުގައި މި ޚިދުމަތަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ފަޤީރު އަދި އެންމެ އެކަހެރި ޢާބާދުތަކަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން އެ ކުންފުނިން ދޭން ފެށީ ޚިދުމަތެއް

ނައިޖީރިއަށް އުފަން ކެހިންދެ އޮލޫތުބޮސުންއަކީ ޖިއޮގްރަފީއާއި ޖަނަވާރުތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ޝަޢުޤެއް ހުންނަ، ލޯފާން ޒުވާނެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ގަޔާވާ ކަންކަމާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އޮލޫތުބޮސުންއަށް އޮތް ހަމަ އެކަނި ހުރަހަކީ އޭނާއަކީ ލޯފާން މީހަކަށް ވުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އޭނާ އަތުގައި ސްމަރޓްފޯނެއްވެސް ނޯވެއެއެވެ. އެހެން ކަމުން، އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެއްޗެއް ހޯދާލުމަކީ އޮލޫތުބޮސުންއަށް މާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް އޮންނަނީ ނުވެފައެވެ.

ޓެކްނޮލިޖީގެ ރޭހުގައި ދުނިޔެ ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުންތަކުގެ ތެރެއިންވެސް މަސްނޫޢީ ތޫނުފިލިކަން ނުވަތަ އަރޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި)ގެ ސަބަބަބުން، އޮލޫތުބޮސުންގެ ޙާލަތު މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވާން ފަށާފައެވެ. އޮލޫތުބޮސުންގެ ތަކުލީފުތަކަށް ލުޔެއް ލިބެން ފެށީ، އޯފްލައިންކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ ފޯނެއް ލިބުނު ހިސާބުންނެވެ. އެ ފޯނަކީ އޭއައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފޯނެކެވެ.

މި ޚިދުމަތަކީ ކެނެޑާގައި މަރުކަޒުކޮށްގެން ހިންގާ ވިއާމޯ ކުންފުނިން މިދިޔަ މަހު ނައިޖީރިއާގައި ތަޢާރަފު ކުރި ޚިދުމަތެކެވެ. މި ޚިދުމަކީ އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ، އެކަހެރި މަންޒިލްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް، އޭއައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަންފާ ހާސިލު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ފަހި ކުރާ ޚިދުމަތެކެވެ.

ވިއާމޯގެ މި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ އިހުގެ މޯބައިލް ފޯނުތައް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. އިހުގެ މޯބައިލް ފޯނެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ސަރަޙައްދެއްގެ މޯބައިލް ފޯން ނެޓްވޯރކަށް ވަދެ، ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ އިރުޝާދުތައް، އެސްއެމްއެސް ނުވަތަ އާދައިގެ ކޯލެއް މެދުވެރިކޮށް ނެޓްވޯރކަށް ދިނުމުން ކަސްޓަމަރުގެ ޒިންމާ ނިމުނީއެވެ.

އެހެނިހެން އޭއައި ޗެޓްބޮޓްތައް ފަދައިން މި ޚިދުމަތަކީވެސް ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހުންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ. ވޮއިސް ކޮމާންޑްތަކުގެ އެހީގައެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، ޚަރަދުގެ ގޮތުން ބަލާނަމަވެސް، ވިއާމޯއިން ނައިޖީރިއާގައި ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތް ހޯދަން ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދުވެސް ކުޑައެވެ. އިންޓަރނެޓް ބޭނުން ކުރުމަށް ޑޭޓާ ހޯދަން ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭ ފައިސާއިން ބޮޑު ބައެއް ސަލާމަތް ކުރެވެއެވެ.

މާލީ ގޮތުން މާ ބޮޑު ތަނަވަސްކަމެއް ލިބިފަ ނެތް މީހުންނަށްވެސް މި ފުރުސަތު އެބައޮތް. އެންމެ 10 ނައިރާ ޚަރަދު ކޮށްގެން، ފައިދާ ކުރަނިވި އެތައް ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ލިބޭނެ. އަހަރެން ވަރަށް އުފާވެއްޖެ.
ކެހިންދެ އޮލޫތުބޮސުން؛ ނައިޖީރިއާގެ ލޯފާން ރަށްވެއްސެއް

މާލީ ބާޒާރުގެ އަގުތަކުން ދިވެހި ރުފިޔާއާ ވަޒަން ކުރާނަމަ، 10 ނައިރާ އަކީ އެންމެ 0.096 ލާރިއެވެ. ނައިޖީރިއާ އަކީ ލިޔަންކިޔަން ނުދަތުމާއި އިންތިހާ ފަޤީރުކަން އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށް ފެތުރިފައި އޮތް ޤައުމެކެވެ.

ގްލޯރީ އަޚަބޫއީއަކީ ވިއާމޯއިން ނައިޖީރިއާގައި ހިންގާ ގޮފީގެ ރީޖަނަލް ޕްލެޓްފޯރމް މެނޭޖަރއެވެ.

އަހަރެމެންނަށް ވިސްނޭ ގޮތުގަ، ދުނިޔެއާއި މިމީހުން ގުޅުން ކެނޑިފައިވަނީ މިވަގުތު އޮފްލައިންގައި ތިބެގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ މޯބައިލް ފޯނެއް ނެތީމަ. އަދި އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ސްމާޓް ފޯނެއްވެސް ނެތީމަ. އޭގެ ތެރޭގަ ގިނައީވެސް، ސްމަރޓް ފޯނެއް އޮތަސް، އިންޓަރނެޓް ބޭނުން ކުރަން ޑޭޓާ ގަނެވޭނެ ފަދަ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުން.
ގްލޯރީ އަޚަބޫއީ؛ ވިއާމޯއިން ނައިޖީރިއާގައި ހިންގާ ގޮފީގެ ރީޖަނަލް ޕްލެޓްފޯރމް މެނޭޖަރ

ޢުމުރުން 25 އަހަރުގެ ޑޭވިޑް ދީވާ އަކީ ވަޑާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ޒުވާނެކެވެ. ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދަށްވެސް އޭނާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އުޅުނު ހަމަ އެކަނި ގޮތަކީ، ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ގުޅައިގެންނެވެ. އޭއައި ފޯނު ބޭނުން ކުރަން ފެށި ހިސާބުން އެކަން ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

ވަޑާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަށި ރައްކަލަށް ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭ ޢާލާތްތައް އެކަށީގެން ވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރުމަކާ ނުލާ، އެ މަސައްކަތުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ލޮލުގެ ފެނުމަށް އުނިކަން އަންނަން ފެށިކަން ޑޭވިޑް ފާހަގަ ކުރިއެވެ. މި ޒުވާނާ ޢަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ، ދިރިއުޅުމަށް ޢާމްދަނީ ހޯދުމަށް އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ވަޑާމުގެ ދާއިރާ ދޫކޮށް، އެހެން ދިމާއަކަށް މިޞްރާބު ބަދަލުކޮށްލުމަށެވެ.  އެ ކަމަށް ޚިޔާލު ހޯދަނީ އޭއައި ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށެވެ.

އަހަރެންގެ ލޮލުގެ ފެނުން ދަށްވާން ހެދީމަ، ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ދޫކޮށް، އެހެން ކަމެއް ފަށަން ޖެހޭ ހީވާ ކަހަލަ ބައެއް ފަހަރަށް. އެހެންވެ، ވިޔަފާރިތަކާ ބެހޭގޮތުން އޭއައި މެދުވެރިކޮށް ސުވާލު ކުރީމަ، އެމީހުންގެ ނަޒަރުގަ ކުރިއަށް ދެވިދާނެ ގޮތްތައް އަހަންނަށް އެބަ ކިޔައިދޭ.
ޑޭވިޑް ދީވާ؛ ނައިޖީރިއާގެ ވަޑިއެއް

އޮލޫތުބޮސުންގެ ދިރިއުޅުމަށްވެސް އައީ ހެޔޮ ބަދަލެކެވެ. އިންޓަރނެޓުން އޭނާ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި، އެހެން މީހުން ގާތު، އެމީހުންގެ ސްމަރޓް ފޯނުތައް ބޭނުން ކުރަން އެދި އާދޭސް ކުރުން ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް، ބޭނުން ވަގުތަކުގެ ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު، މިއަދު އޮލޫތުބޮސުންއަށް އެބަ އޮތެވެ.

އަހަރެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދައިދޭން މީހަކު އެއްބަސްވާންދެން، ސްމަރޓްފޯނު ގެންގުޅޭ އެކެއްގެ ގާތުން އަނެކާގެ ގޮސްގޮސް މަށަކަށް ނުހުރެވޭނެ ދޯ އަބަދަކު. އެވެނި، މިވެނި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ހޯދަދަން އަހަރެން ބޭނުން. އެކަމަކު، އެކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް ދަތި ކަމަށް ވީ. އެކަމަކު ހިނގާ ބުނަމާ، އަހަންނާ ހެދި މި ކުންފުނި މިތަނަށް މިއައީވެސް.
ކެހިންދެ އޮލޫތުބޮސުން؛ ނައިޖީރިއާގެ ލޯފާން ރަށްވެއްސެއް

ވިއާމޯއިން ބުނާ ގޮތުގައި މި ޚިދުމަތަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ފަޤީރު އަދި އެންމެ އެކަހެރި ޢާބާދުތަކަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން އެ ކުންފުނިން ދޭން ފެށީ ޚިދުމަތެއް ކަމަށެވެ. ސްމަރޓްފޯނާއި އިންޓަރނެޓާވެސް ނުލާ، މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު، ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ވިއާމޯއިން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢު އެންމެ ފުރަތަމަ ހިންގަން ފެށީ ޒެމްބީއާގައެވެ. އޭގެ ފަހުން ޕާކިސްތާން، ޓެންޒޭނިއާ އަދި އިންޑިއާގައިވެސް އެ ޚިދުމަތް ވަނީ ދޭން ފަށާފައެވެ.

ވިއާމޯއަކީ އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިތުރުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ އިތުރު އެހެން އިދާރާތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ހިންގާ ކުންފުންޏެކެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ އދގެ ޖަމިއްޔާ (ޔުނިސެފް)އިންވެސް ވަނީ އެޗްއައިވީ، ނިއުޓްރިޝަން، ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ސާފުތާހިރު ކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ވިއާމޯއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް