ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 13:54
ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
މަޖިލިސް
ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތްތައް
24 ގަޑިއިރަށް ޚިދުމަތް ބަދަލުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ނުދެވޭނެކަމަށް ނާނގާނެ: މިނިސްޓަރު ހަލީލު
 
އިތުރު މުވައްޒަފުން ވެސް ނަގަން ޖެހޭ
 
ޚިދުމަތް ނުދެވޭނެ ކަމަށް އެންގި ނަމަ އެމައްސަލަ ބަލާނަން
 
ކުމުންދޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު 24 ގަޑިއިރަށް ބަދަލުނުކުރެވޭނެކަމަށް އަންގާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ

24 ގަޑިއިރަށް ޚިދުމަތް ބަދަލުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ނުދެވޭނެ ކަމަށް މިސަރުކާރުން ނާނގާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ވިދާޅުވީ ސެޕްޓެންބަރު 2023 ގައި އޭރުގެ ސަރުކާރުން ކުމުންދޫގެ ހެލްތު ސެންޓަރު 24 ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އެރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އެންގި ކަމަށެވެ. މިމަހަށް 7 މަސް ދުވަސްވެފައިވާއިރު، ދާދިފަހުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ގޮސްފައި އެރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ ކިހިނެތް ހިނގާ ދިޔަ ކަމެއްތޯ މެންބަރު ރައީ ސުވާލު އުފެއްދެވުމާއި ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓަރު ހަލީލު ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީން ސަރުކާރުން އެގޮތަށް ނާނގާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެކަން ހިނގާފައިވާނަމަ އެމައްސަލަ ބައްލަވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ހަލީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ހަލީލު ވިދާޅުވީ ކުމުންދޫގެ އިތުރުން ވެސް އެހެން ރަށްތަކުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ދޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކުއްލި އަކަށް މިކަހަލަ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ނަގާ ކަމަށެވެ. އެއީ މިބަދަލާއެކު އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތައް އަންނަ ކަމަށާއި، އިތުރު މުވައްޒަފުން ވެސް ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ހަލީލު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ 8 ގަޑިއިރުން 16 ގަޑިއިރަށް އަދި 16 ގަޑިއިރުން 24 ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކުރި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ކަންކަން ތަރުތީބު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤާނޫނު ހަދާ ބާރުގެ ވެރިޔަކަށް، ވެރިކަން ކުރާ ބާރުގެ އިސް އެޑްވައިޒަރު، ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެތަ؟
19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރުސަތު ދީފައިވޭ، މަޖިލިސް ފެށިގެންދަނީ ވެސް ''ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރޭ''
ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅީ 320 ކެންޑިޑޭޓުން: އީސީ
އިންތިޚާބުތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުކަން ހާމަވޭ: މެންބަރު ޒިޔާދު
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަބްދުއް ރަހީމް
މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ކައިރިވެފައިވާއިރު، 60ށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅައިފި
ޗައިނާގެ ވައިސް ޗެއަރމަން އޮފް ދަ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އޮފް ޔުނާން ޕްރޮވިންޝިއަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިއަދު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތަކީ ވަންހަނާ، ސިއްރު މައުލޫމާތު: މީކާއީލް