ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 11:38
ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހްމަދު ސޮފްވަތު ރައޫފް
ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހްމަދު ސޮފްވަތު ރައޫފް
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަކުދިންނާބެހޭ މައްސަލަތައް
ކުޑަކުދިންގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑްކޮށް ގެންގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަނީ
 
މީގެ އެއް މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގު ވަނީ ނިމި ޕީޖީއަށް ފޮނުއްވާފައި، ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް އެބަދޭ
 
ކުޑަކުދިން ކުޅޭ އޮންލައިން ގޭމުތަކުން ދިމާވާ މީހުން އެކުދިންނަށް ފައިސާގެ މަންފާދެމުން އެބަގެންދޭ

ކުޑަކުދިންގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑްކޮށް ގެންގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގު ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު އިސްކަންދަރުކޮށީގައި ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހްމަދު ސޮފްވަތު ރައޫފް ވިދާޅުވީ، ކުޑަކުދިންގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑްކޮށް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ މައުލޫމާތުގެ ލިސްޓެއް އެފަދަ ކަންކަން ބަލައި މޮނީޓާ ކުރާ ބޭރުގެ ލޯ އެންފޯސްމަންޓު އޭޖެންސީތަކުން ދިވެހި ފުލުހުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމާ ގުޅިގެން އެމައްސަަލަތައް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށްވެސް ސޮފްވަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ތަހުގީގުގެ މަރުހަލާ ނިންމާފައިވާ އެއް މައްސަލައެއް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އިތުރު މައްސަލައެއް މިވަގުތު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ސޮފްވަތު ވިދާޅުވިއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯތައް ޑައުންލޯޑް ކޮށްގެން ގެންގުޅެމުންދާ މިފަދަ މައްސަލަތައް ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންގެންދާ ކަމަށްވެސް ސޮފްވަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގަވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ، ސޯޝަލްމީޑިއާގެ އެކި އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ އައިޑީތަކާއި މޯބައިލް ނަންބަރުތައް ހިމެނޭގޮތުން، މިގޮތަށް މި ޑައުންލޯޑު ކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯގެ މައްސަލަތައް ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމުން މިދަނީ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި، މިފަދަ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، އެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ދާއިރާގެ ފުލުހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިފަވަނީ
ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހްމަދު ސޮފްވަތު ރައޫފް

ސޮފްވަތު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންނަށް އެކިކަހަލަ ގޯނާތައް ކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށާ މިއީ ކަންބޮޑޫވާންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނާ ހިސާބަށް އަންނަނީ ވަރަށް ލަހުން ކަމަށާއި ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިފަދަ މައުލޫމާތުތައް ސިއްރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަން ވެސް ސޮފްވަތު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ހަމައެއާއެކު، ކުޑަކުދިން މިހާރު އާއްމުކޮށް ކުޅެމުންދާ އޮންލައިން ގޭމްތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ދިމާވާ އެކިއެކި މީސްމީހުންގެ ތެރެއިން ކުދިން 'އެކްސްޕްލޮއިޓް' ކުރުމަށްޓަކައި ގޭމުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޑިޖިޓަލް ފައިސާގެ ޒަރިއްޔާއިން ކުދިންނަށް މަންފާދީ، ބަދަލުގައި އެކުދިންގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯ ނަގާފައި ފޮނުވުމަށް ޑިމާންޑުކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ސޮފްވަތު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ސައިކަލުތަކުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ބަޔަކު ގަސްތުގައިކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިނުވޭ: ފުލުހުން
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި 163 އުޅަނދު ޓޯ ކޮށްފި
"މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ހިޔާ ފްލެޓުގެ އެޕާޓުމެންޓަކަށް މީހުން ގެންގޮސް، ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް ހުރީ އަންހެނެއް"
މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނު މީހުންނާއި، ޗައިނާ ވައިޓާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ފެންނަން ނެތް - ފުލުހުން
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި