ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 19:36
ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތު
ހައުސިން ކޮމިޓީ އަށްލަފާ ދޭން ކައުންސިލުން ކޮމިޓީ އެއް އެކުލަވާލީ މިނިސްޓްރީން، މަޝްވަރާ އެއް ނުކުރޭ - އާޒިމް
 
ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާ ނުކޮށް ކައުންސިލް ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ރިޕްރެޒެންޓް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ދޫކުރި ގޯއްޗާއި ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުމަށް އުފެއްދި ކޮމިޓީއަށް ލަފާ ދިނުމަށް، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައިވާ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެކަން ކުރީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ނޫން ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ރޭ ނެރުނު ބަޔާނުގައިބުނެފައި ވަނީ "ހައުސިން ކޮމިޓީ"ގެ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުން ހިމަނަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ މަޝްވަރާ ވެސް އެކަމަށް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން ފަސް ކައުންސިލަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް، މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެއީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އިން އެކުލަވާލި ކޮމިޓީ އެއް ކަމަށާއި، އެއީ ކައުންސިލް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކޮމިޓީ އެއް ކަަމަށް ޤަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅޭ ސިޓީ އެއް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވުމާއި މެދު ވާހަކަދެކެވެމުންދާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރާއި މަޝްވަރާނުކޮށް، އަދި ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާ ނުކޮށް ކައުންސިލް ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ރިޕްރެޒެންޓް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ؛

- އަހުމަދު އައިފާން

- މަރިޔަމް ނާޒިމް މުހައްމަދު ފާއިޒް

- އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު

- ހަސަން ނިޒާމް

- މުހައްމަދު އަރީޝް

ކައުންސިލަރުންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާން އެ ކޮމިޓީގެ ސެކްރިއޭޓް ބަލަހައްޓާނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކަމަށް ހައުންސިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދޭން އުފެއްދި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ؛

- އަނީސާ އަހްމަދު

- މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު

- އަބްދުލްއަޒީޒް ޔޫސުފް

- އާމިނަތު އީނާސް

- އަހްމަދު އަލިމަނިކު

އޭސީސީން ވަނީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމާއި މެދު މައްސަލަ އެއް ބަލާފައެވެ. އަދި 59 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހުން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެއަށް ފަހު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ލިސްޓް މިނިވަން ކޮމިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް ރިވިއު ކުރާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް