ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 13:07
ކީރިތި ޤުރްއާން
ކީރިތި ޤުރްއާން
ސޯޝަލް މީޑިއާ
އަޅުކަމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުން
މިއީ އަޅުކަމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަންވީ މަސް - ބައެއް މީހުންނަށް ވަގުތު އިސްރާފު ކުރެވެނީ ކިހާވަރަކަށްބާ؟
 
އަހަރެމެން ހޭދަކުރަމުން މިދަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތައް
 
ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ނޭދެވޭ އެންމެ ބޮޑު ސިފައަކީ ވަގުތު އިސްރާފުކުރުން
 
ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވާނީ ވަގުތު އިސްރާފުނުކޮށް، ކެތްތެރިކަން އިސްކޮށް، އަޅުކަމުގައި ޝާމިލުވާ މީހުން

އަހަރެމެން މިހާރު ހޭދަކުރަމުން މިދަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކެވެ. މިއީ އަޅުކަމުގައި ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ޚާއްސަ ދުވަސްތަކެކެވެ. ޒިކުރުކުރުން ގިނަކުރުމާއި، ޤުރްއާން ކިޔެވުން އިތުރުކުރުމާއި، އަދި މިނޫންވެސް ރިވެތި އަޚުލާޤީ އެތައް ސިފައެއް އަށަގެންނެވުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަންވީ ދުވަސްތަކެކެވެ. މި ދުވަސްތަކަކީ ބައެއް އާދަކާދަތައް ދޫކޮށްލަންވެސް ޖެހޭ ދުވަސްތަކެކެވެ. އެގޮތުން، ރުޅިވެރިކަމާއި، ނެތިމޮށުމާއި، އިސްރާފުކުރުން ފަދަ އެތަކެއް ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކަކުން ދުރުހެލިވާންޖެހެއެވެ. ރޯދަމަހަކީ ކެތްތެރިކަމުގެ މައްސަރަށް ވީހިނދު، އަހަރެމެން އެންމެން ކެތްތެރިކަމުގެ ސިފަ އިސްކުރަންވާނެއެވެ.

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އަދުގެ މުޖުތަމަޢުން އާއްމުކޮށް ފެންނަ އެންމެ ނޭދެވޭ ސިފައަކީ އިސްރާފުކުރުމުގެ ސިފައެވެ. 'އިސްރާފު' މި ބަހުގެ މާނަ ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ސިފަކުރެވިދާނެއެވެ. ކާ ސުފުރާމަތި ރީތިކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވާވަރަށް ކާއެއްޗެތި ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތުގައި ގޭތެރޭގެ ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހުއްޓައި އާ ތަކެތި ގަތުމަކީވެސް ބައެއް މީހުންނަށް ކުރެވޭ އިސްރާފެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ކުރިން ގޭގައި ހުރި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތިވެސް އުކާލަނީއެވެ. އެހެން މަސްމަހާ ޚިލާފަށް ރޯދަމަހު ކުނިބުނި ގިނަވަނީވެސް އެހެންވެއެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ނާތަހުޒީބު ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކަށް އުނދަގޫވެގެން ދެއެވެ. މަގުމައްޗަށާއި ގޭގޭގެ ގޯޅިތަކަށް ވެސް ކުނިބުނި އުކާލާފައި ހުންނަނީ އެއެއް މިއެއް ނުބަލައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އަނެއް ކަމަކީ ތިމާގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫ ކުރިމަތިލުމެވެ.

އިސްރާފުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އަހަރެމެން މި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކުގައި ވަގުތުގެ ބޭނުން ހިފެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯއެވެ؟ މިއީ އަމިއްލަ ނަފުސާ ކޮށްލަން ރަނގަޅު ސުވާލެކެވެ. ރޯދަމަހަކީ ވަކިން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ގިނަ ވަގުތު އަޅުކަމަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ މަހަކަށް ވީހިނދު، އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންނަށް މި އަގުހުރި ވަގުތުތައް އިސްރާފު ކުރެވޭތޯއެވެ؟

ބައެއް މީހުންނަކީ އެއްވެސް ކަމަކާނުލައި މުޅި ދުވާލު ހަތަރުދަމު ނިދާ މީހުންނެވެ. ރޯދަ ވަރުބަލިކަން އިހުސާސް ނުކުރުމަށްޓަކައި ހެނދުނު ނިދާގޮތަށް ހޭލަނީ ރޯދަވީއްލަން ކައިރިވުމުންނެވެ. މުޅި ދުވާލު އެއްކޮށް ނަމާދުކުރުމާއި، ޤުރުއާން ކިޔެވުމާ އަދި ޒިކުރުކުރާނެހާ ވަގުތު އޮއްވައި މިފަދަ ގޮތަކަށް ނިދީގައި ވަގުތު އިސްރާފުކޮށްލާ މީހުންވެސް އުޅެއެވެ.

އަދި ހަމައެއާއެކު ދުވާލުގެ ވަގުތުތައް ކުޅިވަރުގައި ހޭދަކުރާ މީހުންވެސް އުޅެއެވެ. ތާސް ކުޅުމާއި، ކެރަމް ކުޅުމާއި، ބޭކާރު ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، މިފަދަ ހުރިހާ ކަމަކީވެސް ދުވަހުގެ އަގުހުރި އެތަކެއް ވަގުތުތަކަކުން ބޭކާރުގޮތުގައި ނަގައިލެވޭ ވަގުތުތަކެކެވެ. އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ނުކުޅޭށެކޭ ނޫނެވެ. މުނިފޫހިފިލުވުމަށް އާއިލާ މީހުންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއެކު ވެސް ރޯދަ ކުރުކުރުމަށް ކުޅިވަރު ކުޅެންވީއެވެ. ފިިނިބުރު ޖަހަންވެސް ދާންވީއެވެ. އަދި ނިދަންވެސް ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ވަކި ހައްދެއް ބަހައްޓައިގެންނެވެ. ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި، ނިދުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ވަގުތު ބަހާލާއިރު ގިނަ ވަގުތު އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރެވޭފަދަ ގޮޮތަކަށް ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ޝެޑިއުލް ކުރާށެވެ. އޭރުން ވަގުތު އިސްރާފުވެސް ނުކުރެވި އަހަރެމެން ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކުގައި އެެތަކެއް ވަގުތުތަކެއް ސަލާމަތްވެގެން ދެއެވެ.

މި ރަމަޟާން މަހަކީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މައްސަރަށް ހަދަމާތޯއެވެ. އަޅުކަމުގެ މައްސަރަށް ހަދަމާތޯއެވެ. ރޯދައަށް ހުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ބަނޑޫހައިހޫނުކަން އިހުސާސްކުރުމެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރޯދަމަހެއް ނުވަތަ ރޯދަ ނޫން މަހެއް ތަފާތުނުވާ އެތައް ބަޔަކު ބަނޑުހައިހޫނުކަން މަތީ ކާއެއްޗަކަށް އާދޭސްކުރަމުން ދާއިރު، އަހަރެމެންނަށް ﷲގެ އިރާދަފުޅުން މިއަދު ލިބިފައި މި ވަނީ ކޮންފަދަ ނަސީބެއްތޯއެވެ؟ އެހެންކަމުން، ފަތިހުގެ އަލިކަން ފާޅުވީއްސުރެން އިރުއޮއްސިއްޖައުމަށް ދާންދެން މި ލިބޭ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅުގައި ބަނޑުހައި ހޫނުކަން އިހުސާސްވުން ބޮޑުކަމަކަށް ނުހަދާށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ﷲގެ ހަޒުރަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވައި، މި މައްސަރުގައި ކެތްތެރިކަން އިސްކޮށް ހެޔޮ ޢަމަލު ގިނަކުރެވޭތޯ ބަލާށެވެ. ވަގުތު އިސްރާފު ނުކުރާށެވެ. ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވާނީ އޭރުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް