ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 17:43
މިސުރުމަގުން ޣައްޒާއަށް އިންސާނީ އެހީ ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެކަމަށް އިސްރާއީލުން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި
މިސުރުމަގުން ޣައްޒާއަށް އިންސާނީ އެހީ ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެކަމަށް އިސްރާއީލުން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާގެ ޙާލަތު
‎‏އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި ޝަހީދުވި މީހުންއަދަދު 31،341 އަށް އަރައިފި‏
 
ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ‎‎ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 69 މީހުން މަރުވެ 110 މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައި

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި މިހާތަނަށް ޝަހީދުވި މީހުންއަދަދު 31،341 އަށް އަރައިފިއެވެ.

‎ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާއިރު، ‎‎ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އާންމުކުރި އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ފެންނަނީ ޣައްޒާގެ ހާލަތުގެ ނުރައްކާތެރި ‎‎މަންޒަރެކެވެ.‎

‎އިސްރާއީލުން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާވެރި ހަނގުރާމައިގައި ‎‎ޣައްޒާގެ 31،341 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، 73،134 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ‎‎ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 69 މީހުން މަރުވެ 110 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާއިރު، އެންކްލޭވްގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ދަނީ އިތުރުވަމުން ކަމުގައި އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

‎ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ ނުރައްކާތެރި އިންސާނީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ގޮވާލަމުން އަންނައިރު، ‎‎އެމެރިކާގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ސެނެޓުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު ޗަކް ޝޫމަރަކީ ސުލްހައަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެމެރިކާގެ އިސްބޭފުޅަކު ގޮވާލެއްވި އެންމެ ފަހުގެ ގޮވާލެއްވުމެވެ.‎

‎ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޝޫމަރ އިޝާރާތް ކުރެއްވި ގޮތުގައި އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫއަކީ ސުލްހައަށް އޮތް ހުރަހެކެވެ. އަދި އިޒްރޭލުގައި އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން ޖެހޭކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.‎

‎އެމެރިކާގައި އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ޔަހޫދީ އިންތިޚާބީ އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ޝޫމަރގެ މިފާޑު ކިޔުމަކީ އޭނާ ކުރިން ގެންގުޅުއްވި ސިޔަސަތުތަކާ ވަރަށް އިދިކޮޅު ވާހަކަފުޅުތަކެކެވެ.

‎ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަމުންދާއިރު، ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ އިންސާނީ ކާރިސާ ދަނީ ނުރައްކާތެރި ސްޕީޑެއްގައި ގޯސްވަމުންނެވެ. ‎‎ކާބޯތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ އާބާދީގެ 90 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މިހާރު ވަނީ ‎‎ކާރިސާގެ އަސަރު ފޯރާފައެވެ.‎

‎ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ޣައްޒާގެ އުތުރުން ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން ހާމަވަނީ އިންތިހާއަށް ނުރައްކާބޮޑުވެފައި ވާކަމެވެ. މައިންބަފައިންނަށް އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް ‎‎ޖަނަވާރުގެ ކާނާ އާއި ގަސްގަހާގެހިގެ ފަތްފަދަ ތަކެތި ކާން ދޭން މަޖުބޫރުވެ، ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ނިއުޓްރިޝަނަލް އުނިކަންތަކާ މެދު ބޮޑެތި ‎‎ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ވަނީ އެސަރަޙައްދުގައި އުފެދިފައެވެ.

‎އަދ.ގެ ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އިދާރާ އަންރާގެ ރިޕޯޓުތަކުން އެ ސަރަހައްދުގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުގެ ނުރައްކާތެރި ނަތީޖާ ތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވާއިރު، ‎‎ޑިހައިޑްރޭޝަން އާއި ނިއުޓްރިޝަންގެ ސަބަބުން ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި މަދުވެގެން 10 ކުއްޖެއްގެ ފުރާނަ ހިތާމަވެރި ގޮތަކަށް ގެއްލިފައިވާކަން ‎‎އެނގެއެވެ.‎

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް