ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 15:20
ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކަމުންދާ ބިދޭސީންތަކެއް ހައްޔަރުކުރުން
ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކަމުންދާ ބިދޭސީންތަކެއް ހައްޔަރުކުރުން
އިމިގްރޭޝަން
ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކާ މައްސަލަ
ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކަމުންދާ ބިދޭސީންތަކެއް އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި
 
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މި އޮޕަރޭޝަންތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރާނެ
 
ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ބޭރުން މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ވެސް ހިމެނޭ
 
މީގެތެރޭގައި ސައްހަ ވިސާއެއް ނެތި ރާއްޖޭގައި އުޅެމުން އަންނަ ބިދޭސީން ހިމެނޭ

ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކަމުންދާ ބިދޭސީންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނުގައި، 7 ބިދޭސީން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް 9 މާރިޗް 2024ގައި ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކަމުންދާ ބިދޭސީންނަށް އަމާޒުކޮށް ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައިވާކަމަށެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކަމުން ދާކަމުގެ ޝަކުވާއާއި ކަންބޮޑުވުން އާއްމުން އަންނަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ މ. ސްޓާރކްލައުޑްސް އިމާރާތުގައި ހުންނަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ކައިރީގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމައި ހަރަކާތްތެރިވާކަން ފާހަގަކުރެވި، އެމީހުން ދެނެގަތުމަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަން ހިންގާފައިވަނީ އެ އިދާރާގެ ރިސްކް އިންޓެލިޖެންސް އެންޑް ލީގަލް އެފެއަރޒާއި އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑިވިޒަން ގުޅިގެންނެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ޖުމްލަ 7 ބިދޭސީއަކު އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވިފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި މި އެންމެންނަކީވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ބިދޭސީންނެވެ.

މީގެތެރޭގައި ސައްހަ ވިސާއެއް ނެތި ރާއްޖޭގައި އުޅެމުން އަންނަ ބިދޭސީންނާއި، ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ބޭރުން މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ގިނަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގައި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ފުރުވާލަމުން ދާކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މި އޮޕަރޭޝަންތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަކީ އިމިގްރޭޝަންގެ އެންމެ އިސް މަގުސަދު ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް