ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 14:15
މަރްވާ އަލް-ނަޢީމީ؛ އިންޖިނޭރެއް އަދި ތިމާވެށީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް
އޯގޭނިކް ކުނިބުނި ރީސައިކަލް ކުރުން
ބޯދާ ފިކުރުތަކަށް މަރާނުލެވުނު ހިތް، މަރްވާ ގެންގޮސްދިނީ އޭނާގެ ހުވަފެނީ މަންޒިލަށް!
 
އޯގޭނިކް ކުނިބުނި ރީސައިކަލްކޮށް، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގަސްކާނާ އުފައްދާ، ގްރީންހައުސް ދަނޑުތަކުގައި ގަސް އިންދުމުގެ މަސައްކަތުގައި މަރްވާ ވަނީ ކާމިޔާބު ހޯދާފައި
 
ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ފެހި ރަންގެ ނަމުގައި މަރްވާ ހިންގާ މަޝްރޫޢަކީ، ތިމާވެށީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ފެށުމަށް އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވާ މަޝްރޫޢުއެއް

ކަމަކަށް ހިތު ލޯބި ޖެހިއްޖެ ކަމުގައި ވާ ނަމަ، އެ ކަމެއްގައި އެތައް ދުވަހެއް، މަހެއް، ނުވިތާތަކަށް އަހަރުތަކެއްވެސް ހޭދަ ކުރުމަކީ އިންސާނީ ޠަބިއްޔަތުގައި ވާ ކަމެކެވެ. އެކި މީހުން ލޯބި ކުރާނީވެސް އެކި ކަންކަމަށެވެ. ފަހަރުގައި އެއީ އެ ދުވަސްވަރެއްގައި މާ މަޤުބޫލު ކަމަކަށްވެސް ނުވެދާނެއެވެ.

މާޒީގެ ތެރެއިން އަހަރުތަކެއް ފަހަތަށް ޖެހިލަމާ ހިނގާށެވެ. މަރްވާ އަލް-ނަޢީމީއަކީ ޢިރާޤަށް އުފަން އިންޖިނޭރެކެވެ. ކުނި އެއް ކުރުމަށް ފަހު، އޭނާގެ ކުޑަކުޑަ ބަގީޗާގައި އެތައް ގަޑިއިރެއް ހޭދަ ކުރަމުން ދިޔައެވެ. އުންމީދަކާއި ޢަޒުމެއް އޮވެގެންނެވެ. ކުނިބުނިން ގަސްކާނާ އުފެއްދުމުގެ ވަރުގަދަ ޢަޒުމެވެ. ކާމިޔާބަކީ އެއްފަހަރުން ލިބޭ އެއްޗަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ މަދު ފަހަރަކުއެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ފެއިލްވި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ސާބިތު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ދަނީނަމަ، އެމީހެއްގެ އަތުގައި ނަޞީބު ހިފުން އޮންނާނީ މާ ދުރަކު ނޫނެވެ. މަރްވާގެ ވާހަކަތަކުންވެސް އެކަން އެނގެއެވެ.

މާޒީގެ އެ ޞަފްޙާތައް ދޫކޮށް، އަދުގެ ޙާލަށް ބަލަމާ ހިނގާށެވެ. މިއަދު މަރްވާއަކީ 4000 އަކަ މީޓަރުގެ ދަނޑެއްގައި، އޭނާގެ ފޮނި ހުވަފެންތަކުގައި ކުލަޖައްސަމުން ގެންދާ ހިތްވަރުގަދަ މީހަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. އޯގޭނިކް ކުނިބުނި ރީސައިކަލްކޮށް، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގަސްކާނާ އުފައްދާ، ގްރީންހައުސް ދަނޑުތަކުގައި ގަސް އިންދުމުގެ މަސައްކަތުގައި މަރްވާ ވަނީ ކާމިޔާބު ހޯދާފައެވެ.

އަހަރެން މި މަޝްރޫޢު ފަށައިގަތީ ގޭގަ އޮތް ކުޑަކުޑަ ބަގީޗާއެއްގަ. 6 މީޓަރު، 1 މީޓަރު ވަރުގެ ތަންކޮޅެއްގަ. ކުނި އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފެށީ. އަވަށްޓެރިންގެ ގެތަކުން އުފައްދާ ކުނިވެސް އެއްކުރަން ފެށީ. އަހަރެމެން ކުރަމުން ދިޔަ ތަޙްލީލުތަކާއި ކުރަމުން ދިޔަ ތަޖްރިބާތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަ 100 ޕަސެންޓް ފެއިލްވީ. އެކަމަކު، އެކަން ވީ، ސާބިތުކަމާއެކު މަސައްކަތުގަ ދެމިހުންނަން ލިބުނު ހިތްވަރަކަށް. ނާކާމިޔާބަކީ، ކާމިޔާބުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާކަން އަހަންނަށް އެނގޭ. އާ މަރުހަލާއެއް ފަށާ، ތަޖުރިބާކާރުންނާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ޢިރާޤުގެ އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން އެތައް ބަޔަކާ މަޝްވަރާކޮށް ހަދަން ފެށީ. ކުނި މެނޭޖުކުރާ ޕްރޮގްރާމެއްގަވެސް ބައިވެރިވިން، މިކަން ކުރަން ދަސްކުރަން. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި. މިއަދު އަހަރެންގެ ބޮޑު ދަނޑެއް އޮވޭ. އެންމެ އަކަ މީޓަރަކުން ފެށި މަސައްކަތް، މިހާރު މި ކުރަނީ 4000 އަކަ މީޓަރުގެ ދަނޑެއްގަ. ގަސް އިނދާ، ވެލިގަނޑު މުއްސަނދިކޮށް، ދަނޑުވެރިކަމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތަށް ފަސްގަނޑު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަހަރެން މި ކުރަނީ އެ ދަނޑުގަ.
މަރްވާ އަލް-ނަޢީމީ؛ އިންޖިނޭރެއް އަދި ތިމާވެށީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް

ޢުމުރުން 39 އަހަރުގެ މަރްވާއަކީ 2 އަންހެން ދަރިންގެ މަންމައެކެވެ. ޢާއިލާއެއް ބަލަހައްޓަމުންވެސް ޒިންމާދާރު ކަމާއި އެކު މަސައްކަތުގައި ދެމި ހުރީ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިނުލައެއް ނޫނެވެ. ސާބިތު ކަމާއި އެކު މަރްވާ ކުރިއަރަމުން އެ ދަނީ ބޯދާ ޤަބޫލު ކުރުންތަކެއް ހުރި ގޮތުގެ ސަބަބުން، އެއީ "ފިރިހެންވަންތަ" މަސައްކަތެއް ކަމަށް ބުނެ، އެތައް ބަޔަކު އޭނާގެ ހިތް މަރާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ޢިރާޤުގެ އަންހެނުންނަކީ، ޚިޔާލު ފާޅު ކުރަން ބަލާއިރު ވަރަށް ގިނަ އުނދަގޫތަކާއި މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ބައެއް. ޚުދު އަމިއްލަ ގޭގަވެސް. އެކަން އެހެން ދިމާވަނީ އާދަކާދައާއި، ޘަޤާފަތާއި ޤަބީލާތަކުގެ ދިރިއުޅުން ހުންނަ ގޮތުން. އަހަންނަކީވެސް ހަމަ އެ ކަހަލަ މީހެއް. ދިރިއުޅުނީ ޢިރާޤުގަ، ކިޔެވީ ޢިރާޤުން. އަހަންނަށްވެސް އެ ގޮންޖެހުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު. މީހުން ބުނި، މަށަކަށް މި ދަނޑުގަ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެޔޭ... ކިހިނެއްހޭ މިކަހަލަ ދަނޑެއްގަ މަސައްކަތް ކުރަން ޚިޔާލު އައީވެސް؟ ކީއް ކުރަންހޭ ކުނިގޮނޑުތަކަށް ދަނީ؟ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަނީ ކީއްކުރަންހޭ؟ އެކަހަލަ އެތައް ވާހަކައަކާއި ސުވާލުން އަހަރެންގެ ހިތްމަރާލަން އުޅުނު. އެކަމަކުގެ އަހަރެންގެ ޟަމީރުގެ ޢަޒުމު ފިސާރި ވަރުގަދަ. އެހާމެ ސާބިތު. އަހަރެންގެ ދާއިރާތަކުން ކުރި ހޯދާފައި ތިބި ޢިރާޤު އަންހެނުން އެބަ ތިބި... ދަނޑުވެރިކަން، ސައެންސް، ބޭސްވެރިކަން މި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން މަޝްހޫރު މީހުން ތިބި. އެހެންވީމަ، އަހަންނަށްވެސް ކާމިޔާބު ލިބޭނެ ކަމުގެ ސާބިތުކަން އޮތް.
މަރްވާ އަލް-ނަޢީމީ؛ އިންޖިނޭރެއް އަދި ތިމާވެށީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް

ބައެއްގެ އާދަކާދަ ގޮތަކަށް އޮތެއް ކަމަކު، ކާމިޔާބު މަޝްރޫޢުތަކެއް ނުހިންގޭންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަން، މަރްވާގެ ގަދަ ހިތްވަރުން، މުޅި ދުނިޔެއަށް އެ ދަނީ ސާބިތުކޮށްދެމުންނެވެ.

އަހަރެމެން ޢިރާޤު މީހުންނަކީ، އަހަރެމެންގެ ޘަޤާފަތް އޮންނަ ގޮތުން ވަރަށް ގަދައަށް ކައި އުޅޭ ބައެއް. ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ގޮސް ހަދާއިރުވެސް ވަރަށް ގިނައިން ކާއެއްޗެހި އިސްރާފުވެސް ކުރާނެ. އިސްރާފުވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ދާނީ ހަމަ ސީދާ ގޮނޑަށް. އަސްލު މައްސަލައަށް އެއްވެސް ޙައްލެއް ނެތި. ދެން އަހަރެން ހިތަށް އެރީ، ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލާ މިންވަރު މަދު ކުރާނީ ކިހިނެއްބާއޭ؟ އެވަރަށް ކުނި އުފައްދަންޏާ، މީތޭން ގޭސް އިތުރުވާނެ. އެއީ މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާއި ދުނިޔެ ހޫނުވުމުގައި ގުޅިފައި އޮންނަ ނުރައްކާތެރި ގްރީންހައުސް ގޭސްތަކުން ގޭހެއް. އެއީ ނޭވާލާ ނިޒާމާއި ހަމުގެ ބަލިތައް އިތުރުވުމުގެ މަސްދަރެއްވެސްމެ. އަހަރެމެން ބޭނުންވީ، ކުނި މަދުކޮށް، ބިމާއި، ފެނާއި، ވައި ތަޣައްޔަރުވުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވާން. ހަމަ އެ ފުރުޞަތުގަ، ޢިރާޤުގެ ދަނޑުބިންތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ކެންސަރަށް މަގުފަހި ނުކުރާ، ހަށިގަނޑަށް އިންތިހާ ފައިދާ ކުރަނިވި އޯގޭނިކް އުފެއްދުންތަކެއް އުފައްދަން ބޭނުންވީ.
މަރްވާ އަލް-ނަޢީމީ؛ އިންޖިނޭރެއް އަދި ތިމާވެށީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް

އަންހެނުން ކުރިއަރާ ދާން ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިތްވަރަކަށް ވަނީ ހަމަ އެފަދަ އަންހެނެއްގެ ފަރާތުން ލިބޭ ހިތްވަރާއި އެހީތެރިކަމޭ ދެންނެވުމަކުން ގޯހެއް ނެތެވެ. އެކަކު އަނެކަކު ކުރިއަރާ ދާން ފުރުޞަތު ދޭނަމަ، އެ މުޖުތަމަޢުގައި ކާމިޔާބު އެތައް ހުވަފެންތަކެއް ވާނެތާއެވެ.   

އެހެންވީމަ، ކީއްވެ ވަކި އަހަންނަށް ނުކުރެވޭންވީ؟ އެއީ އަހަރެން ކުރިއަށް ދާން ފެށި ސަބަބަކީ. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި، މިއަދު ޢިރާޤުގެ މުޖުތަމަޢުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގަ ކަލޭމެންނަށް އަހަރެން ތި ފެންނަނީ، އަހަރެންގެ ވަށައިގެން ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންގެ ވިސްނުން ހަރުދަނާކޮށް، އަމިއްލަ މަޝްރޫޢުތައް، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ދަނޑުވެރިކަމާއި ތިމާވެއްޓާ ގުޅުން ހުރި އަމިއްލަ މަޝްރޫޢުތައް ފަށަން އަހަރެން އެމީހުންނަށް ހިތްވަރު ދެން.
މަރްވާ އަލް-ނަޢީމީ؛ އިންޖިނޭރެއް އަދި ތިމާވެށީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް

މަރްވާ ދަނީ އޭނާގެ މަސައްކަތުން ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ އެހީގައި، އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢެއް ހިންގަމުންނެވެ. "ގްރީން ގޯލްޑް ފޮރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް" ނުވަތަ ލަފުޒީ ތަރުޖަމާއަކަށް ބަލާނަމަ، "ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ފެހި ރަން" ގެ ނަމުގައި މަރްވާ ހިންގާ މަޝްރޫޢަކީ، ތިމާވެށީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ފެށުމަށް އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން، މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މަރްވާ ކުރިއަށް ގެންދަނީ "ގްރީން ގޯލްޑް ފޮރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް" ގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް