ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 11:27
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)
ރާއްޖެއެމްވީ
އޭސީސީގެ ތަހުގީގުތައް
މިދިޔަ އަހަރު އޭސީސީން ތަހުގީގުކުރި މައްސަަލަތަކުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 74 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ހޯދުނީ ދެލައްކަ ރުފިޔާ
 
ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެކި އިދާރާތަކުގައި އެދިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު 50 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ
 
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އާންމުކޮށްފައި

ފާއިތުވި އަހަރު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީން) ތަހުގީގުކުރި މައްސަަލަތަކުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 74 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ހޯދުނީ ދެލައްކަ ރުފިޔާކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެެވެ.

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އާންމުކޮށްފައެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު،  ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ، ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަކީ ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ދައުލަތަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބަލާއިރު، 2023 ވަނަ އަހަރު 15 މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ 74 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އޭސީސީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ، އެ 74 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެކި އިދާރާތަކުގައި އެދިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު 50 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ކަމަށެވެ.

އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވޭތޯ ނުވަތަ އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާފައިވާނެކަން ފާހަގަކޮށް އޭސީސީން ބުނީ، އޭގެ ތެރެއިން 5 މައްސަލައެއްގައި މިހާތަނަށް ދެލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދިފައިވާ ކަމަށެވެ.  

ކޮރަޕްޝަން ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެދު އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއްކޮށް, އަދަބު ދިނުމުގެ އިތުރުން ދަޢުލަތަށް ގެއްލިގެންދާ މުދަލާއި ފައިސާ އެއްވެސް ޝަރުތެއްނެތި ދައުލަތަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭކަމަށް އޭސީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދައުލަތަށް ގެއްލިގެންދާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ގާނޫނީ ހުރަހެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ދިރާސާއެއް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް