ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2024 | ބުދަ 13:53
ބަސާންތު ޢައްލާމް؛ އަސް ދުއްވާ މިޞްރު އަންހެނެއް
އަސް ދުއްވުން
ނިޤާބުގައި ހުއްޓެއް ކަމަކު އަސް ދުއްވުމުގައި ބަސާންތަކީ ރެކޯޑެއް!
 
ބަސާންތު، އޭނާގެ އަސް ދުއްވުމުގެ ހުނަރުތައް ފައްކާ ކުރީ، ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ގާތުން ތަމްރީނުތައް ހޯދައިގެން
 
ޖީޒާގެ ސައްޤާރާއޭ ކިޔާ ސަރަޙައްދުގައި ހިންގާ އަސް ފާމެއްގައި ބަސާންތު ވަނީ، މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 75 ވަރަކަށް އަންހެނުންނަށް ތަމްރީނު ދީފަ

އެއީ މީގެ 5 ވަރަކަށް  އަހަރު ކުރިއެވެ. މިޞްރަށް އުފަން ބަސާންތު ޢައްލާމް، އަހެއްގެ މައްޗަށް އަރާ އިށީނދެ، ޖީޒާ ގަވަރުނަރޭޓްގެ ނަޒްލީތު އަލް-ސިއްމާން ސިޓީގައި ދުއްވާލިއެވެ. އެއީ އޭނާގެ މުޅި ޙަޔާތުގައިވެސް އެ ހަނަފަސް ސަހަރާގައި އަސް ދުއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އަސް ދުއްވުމަށް، ބަސާންތުގެ ހިތުގައި ޚާއްޞަ ލޯތްބެއްވެސް އުފެދުނީ ހަމަ އެ ފަހަރުއެވެ.

މުޅި ހަށިގަނޑު ނިވާ ވާ ގޮތަށް ނިގާބުގައި ހުއްޓެއް ކަމަކު، ޢުމުރުން 28 އަހަރުގެ ބަސާންތުއަކީ ހުޅަނގުގެ ލާ ދީނީ ފިކުރުގެ އަވައިގައި މަސްތުވެފައިވާ ޒުވާނުންނަށް ވުރެ ހަރަކާތްތެރި ޒުވާނެކެވެ. މަރކެޓިންގްގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން، އަސް ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ މީހެއްގެ ޒިންމާވެސް އަދާ ކުރެއެވެ.

ބަސާންތު ކިޔައި ދިން ގޮތުގައި، ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އަސްދުއްވުމައިގެން އޭނާ ކުރިއަށް ދާން ފެށުމާއެކު އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިއުންތައް ޢަމާޒުވިއެވެ. މިޞްރުގެ އިޖުތިމާޢީ ޤަބޫލު ކުރުންތައް އޮންނަ ގޮތުން، އުސް ދުއްވުމަކީ ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ކަމެކެވެ. ހިތު ލޯބި ދެވިފައި ވާ ކަމައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި، އެ ހުރިހާ ފާޑުކިއުންތަކަކާ ބަސާންތު ކުރިމަތިލީ ފިސާރި ހިތްވަރާއި ސާބިތު ކަމާއި އެކީގައެވެ.

މީހުން ވަރަށް ފާޑުކިޔާ ހެދި. އެ މީހުން ބުނީ ކީއްކުރަން ހެއްޔޯ އަސް ދުއްވަނީ، ކީއްކުރަން ހެއްޔޯ ފިރިހެނުން ކޮށް އުޅޭ ކަމެއް ކުރަނީ، މި ކަމަކީ ހަމަ އެކަނި ފިރިހެނުންގެ ކަމެކޯ. ވަރަށް ހަރުކަށި ފާޑުކިޔުންތަކާވެސް ކުރިމަތިވި. އަސް ދުއްވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ބަލާއިރު މިހާރަކަށް އައިސް އަސް ދުއްވާތީ ގިނައިން ފެންނާނީ އަންހެނުން. އަސް ދުއްވުމުގެ ހުނަރާއި އުކުޅުތައް ފައްކާ ކޮށްފައި ތިބި ގިނަ މީހުންނަކީ ޙިޖާބީން. ނިޤާބީން. އެހެންވީމަ، މިއީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންގެ ކަމެކޭ ދެނެއް ނުކިޔޭނެ.
ބަސާންތު ޢައްލާމް؛ އަސް ދުއްވާ މިޞްރު އަންހެނެއް

ބަސާންތު، އޭނާގެ އަސް ދުއްވުމުގެ ހުނަރުތައް ފައްކާ ކުރީ، ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ގާތުން ތަމްރީނުތައް ހޯދައިގެންނެވެ. އަދި  އަސްދުއްވަންށޭ ކިޔައި، ނިޤާބު އެއްލާލުމުގެ ބަދަލުގައި، އޭނާއަށް ފަސޭހައިން ބޭނުން ކުރެވޭ ޖަހަލަ ހަރުވާޅެއްވެސް ތައްޔާރު ކުރިއެވެ.

ނިޤާބު އަޅައިގެން ހުރެ ސްކަރޓެއް ލައިގެން އަސް ދުއްވާ މަންޒަރު ވީޑީއޯކޮށް، ބަސާންތު ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް އެ ވީޑިއޯ ދޫކޮށްލާފައެވެ. ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، 2 ލައްކައެއްހާ ފޮލޯވަރުންގެ ތަރްޚީބު ބަސާންތަށް ލިބުނެވެ.

ޖީޒާގެ ސައްޤާރާއޭ ކިޔާ ސަރަޙައްދުގައި ހިންގާ އަސް ފާމެއްގައި ބަސާންތު ވަނީ، މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 75 ވަރަކަށް އަންހެނުންނަށް ތަމްރީނު ދީފައެވެ.

މިތަނަށް އަންނައިރު ބައެއް ފަހަރު އަހަރެންގެ މޫޑު ހުންނާނީ ވަރަށް ސަކަރާތްކޮށް. ނިންމާލާފަ ދާ އިރު، މޫޑު އެއްކޮށް ބަދަލުވެފަ ހުންނާނީ. އުފާވެފަ ހުންނާނީ، މިނިވަންކަމެއްގެ އިޙްސާސް ކުރެވޭނެ ރަނގަޅަށް އަސް ދުއްވަން ދަސްވާ ހިސާބުން. ހަށިގަނުވެސް ދަސް ކުރާނެ އަސް މަތީގަ އިށީންނާނެ ރަނގަޅު ގޮތްތައް. އެކަމުންވެސް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ.

ބަސާންތުގެ އުންމީދަކީ އޭނާގެ ހިތު ލޯބި ދެވިފައި އޮތް އަސް ދުއްވުމުގެ ކުޅިވަރު، ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކާހިއްސާ ކުރުމެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަހްނުންނަށް ޢަމާޒު ކޮށްގެންނެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނުންނަނަށެވެ. މިހާރުވެސް ބަސާންތު ދަނީ، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކުޅިވަރެއްގެގޮތުގައި، އަސް ދުއްވަން ޚާއްޞަ ދަތުރުތައް، މިޞްރުގެ އެކި ސިޓީތަކުގައި ރާވައިދެމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް